Як зробити проект: Поперечна Л.А. Як розробити навчальний проект

Содержание

Навчальні проекти — Інформаційно-навчальний сайт вчителя інформатики Ясенчука Д.Б.


Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів 

із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» 


    Успіх в сучасному світі багато в чому визначається здатніс­тю людини проектувати своє життя: визначати далеку і найближчу перспективу, знаходити і залучати необхідні ресурси, намічати план дій і оцінювати досягнення поставлених цілей.
    Проект являє собою самостійне доскональне вивчення будь-якої проблеми з презентацією результатів роботи.
    Навчальний проект — спільна навчально-пізнавальна, дослідниць­ка, творча або ігрова діяльність учнів — партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату з розв’язування певної проблеми, значущої для учасників проекту.
    Виконання проекту на уроці інформатики дозволяє навчитися не тільки комп’ютерних технологій, але і прийомам самостійної роботи від вибору запропонованих тем до постановки цілей, народження гіпо­тез, розробки алгоритмів свого проекту і створення готових електро­нних продуктів.

    Які бувають проекти
    • Практико-орієнтований проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника.
    • Дослідницький проект за структурою нагадує справжнє наукове до­слідження. Він включає обґрунтування актуальності обраної теми, позначення завдань дослідження, обов’язкове висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих результатів. При цьому використовуються методи сучасної науки: лабораторний екс­перимент, моделювання, соціологічне опитування й інші.
    • Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії. Результатом такого проекту часто є публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті.
    • Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, твори образотворчого чи декоратив­но-прикладного мистецтва, відеофільми тощо.
    • Рольово-ігровий проект. Учасники беруть на себе соціальні ролі або ролі літературних чи історичних персонажів з метою відтворення че­рез ігрові ситуації різних ситуацій соціальних або ділових відносин. 

    Робота над проектами проходить в кілька етапів:
        1. Підготовка до роботи над проектом.
        2. Вибір теми.
        3. Постановка мети і завдання проекту.
        4. Пошук інформації різними способами.
        5. Виконання завдань проекту.
        6. Підготовка до захисту проекту.
        7. Презентація (захист) проектів.
        8. Аналіз результатів проектної роботи.

План навчального проекту:

        1. Мета
        2. Об’єкт дослідження
        3. Засіб опрацювання даних
        4. Форма подання результатів    Проект «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті» 
    Розглянемо етапи роботи над проектом на прикладі проекту «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті».
    Мета проекту:
        • дослідити, яке місце займає Інтернет в нашому житті;
        • дізнатись, які небезпеки та можливості приховує в собі мережа;
        • підготувати рекомендації для активних користувачів Інтернету.
    Тривалість проекту: 4 уроки.
    

    У ході виконання проекту ви проаналізуєте користь та можливу шкоду від Інтернету та знайдете відповідь на питання: як не за­блукати у всесвітній мережі. Вхідне тестування покаже, чи існують у вас проблеми в користуванні Інтернетом, а якщо існують, то які саме. Для пошуку шляхів вирішення проблеми потрібно визначити основні тематичні питання проекту. Далі ви об’єднаєтесь в групи для роботи над питанням, яке вас зацікавило. Результати роботи варто оформити як презентацію, в якій підбиваються підсумки роботи всіх груп учнів.
    

    Працюючи над завданнями проекту, ви маєте змогу:
        • вдосконалити навички користування інтернет-ресурсами;
        • навчитися знаходити причинно-наслідкові зв’язки між подіями;
        • навчитися узагальнювати інформацію;
        • навчитися швидко шукати та критично оцінювати інформацію, подавати її у найкращій для сприйняття формі.
    Для планування і контроль за виконанням завдань проекту до­цільно створити інформаційну модель проекту у формі карти знань:     План реалізації проекту передбачає розв’язання компетентнісних задач, які ви розглянете у вправі 1.
    На етапі подання результатів проекту група учнів повинна створи­ти звіт про результати виконання завдань проекту у вигляді текстового документа або презентації.     Звіт повинний містити такі відомості:
    • мета проекту;
    • ключове і тематичні питання проекту;
    • задачі, які розв’язувались у ході виконання проекту;
    • URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані;
    • результати виконання завдань проекту;
    • висновки, які учасники проекту зробили на основі результатів ви­конання завдань;
    • аналіз досягнення мети проекту.
    Завершальним етапом роботи над проектом є його публічний за­хист, в ході якого відбувається презентація звіту про результати ви­конання завдань проекту. Ви повинні оцінити рівень подачі та оформ­лення результатів дослідження кожної групи за чітко прописаними критеріями оцінювання.

    Зробимо висновки: робота над проектом дозволяє вам спробувати свої сили, перевірити знання і показати публічно досягнутий резуль­тат. Це діяльність, спрямована на розв’язування цікавої проблеми, що носить практичний характер, має важливе прикладне значення.

    Запитання для самоперевірки: 
        1. Що таке навчальний проект?
        2. Які бувають проекти?
        3. З яких етапів складається робота над проектом?
        4. Які відомості повинен містити звіт про результати виконання завдань проекту?
        5. Яку допомогу в навчанні ви отримуєте в Інтернеті?
        6. Які засоби захисту від інтернет-небезпеки ви використовуєте?

   


    Вправа 1. 
    Розв’язати компетентнісні задачі проекту.
    

    І. Дослідження моделі необмеженого розповсюдження комп’ю­терного вірусу в мережі Інтернет.

    1) Учень отримав електронного листа, до якого був прикріплений файл, що містив комп’ютерний вірус ILOVEYOU. Коли учень відкрив файл, вірус видалив усі графічні і звукові файли на диску, а потім, використовуючи адресну книгу поштової про­грами, розіслав такого саме листа всім знайомим учня. Завдя­ки використанню електронної пошти вірус ILOVEYOU заразив величезну кількість комп’ютерів по всьому світу за один день. Визначте, скільки комп’ютерів інфікував комп’ютер учня через 24 години, якщо середній коефіцієнт поширення вірусу дорівнює двом адресам за годину. Наявність засобів антивірусного захисту не враховувати. Динаміку поширення комп’ютерного вірусу можна описати за допомогою математичної моделі.

    Дано: Кі, Кі+1 — число заражених комп’ютерів в i-й та (і+1)-й моменти часу;
                R — коефіцієнт поширення вірусу;
                Т — загальний час поширення вірусу; 

                dt — період поширення вірусу.

    Знайти: К — кількість заражених комп’ютерів за час Т

    

    Зв’язок: N = Т / dt; Кі+1 = Кі+ Кі *  R, i = 1..N

    2) Розробіть інтерфейс проекту згідно з рисунком. 


    3) Запишіть код обробника події для кнопки Обчислити

       4) Виконайте програму для початкових значень задачі. Зробіть висновки. Збережіть проект у папці Вправа 50.

    II. Проведення соціологічного дослідження
    5) Завдання: провести опитування серед учнів класу, узагальнити дані у вигляді таблиці Excel (Сalc) та побудувати діаграми, на яких відобразити результати опитування.
    Підготуйте опитувальник в тестовому процесорі або з викорис­танням технологій Web-2.0:
        • З ким ви спілкуєтесь в Інтернеті?
        • Скільки часу в день ви проводите в мережі Інтернет?
        • На яку небезпеку можна натрапити в Інтернеті?
        • Які сайти ви відвідуєте?
        • Чи повідомляєте ви інформацію про себе в Інтернеті?
        • Що корисного є в Інтернеті для навчання?

    6) Узагальніть результати опитування, занесіть дані до таблиці 

Excel (Сalc) та побудуйте діаграми, на яких відобразіть результати опитування. Збережіть файл у папці Вправа 1.

Навчальні проекти     Тема 1: Цифрова інформація в нашому житті.

    Предметно-змістовна область: інформатика.
    Тип проекту: дослідницький.
    Мета: дослідити основні ідеї, теоретичні і практичні принципи, що лежать в основі сучасних цифрових технологій і пристроїв.
    Ключове питання: як інформатика допомагає сучасній людині?
    

    Тематичні питання
    1. Як здійснюється кодування звукової інформації?
    

    Змістові питання:
        • У чому різниця між аналоговою й цифровою інформацією?
        • Як з аналогової інформації зробити цифрову?
        • Які існують пристрої та програмні засоби для опрацювання цифрового звуку?
        • Які існують формати файлів зі звуковою інформацією і в чому їх відмінність один від одного?
    

    2. Чому колір поданий в декількох палітрах?

    Змістові питання:
        • Що таке RGB-палітра і де вона використовується?
        • Що таке CMYK-палітра і де вона використовується?
        • Які є пристрої та програмні засоби для опрацювання зображень?
        • Які існують формати файлів із зображеннями і в чому їх від­мінність один від одного?
    

    3. Як навчити комп’ютер грамоті?

    Змістові питання:
    • Що таке таблиця кодів?
    • Які існують таблиці кодів символьної інформації?
    • Які існують проблеми кодування національних алфавітів?
    • У чому відмінність різних таблиць кодів і як розрізняються текстові файли, створені в різних кодуваннях?

    4. Як оцінити інформацію?

    Змістові питання:
        • Які існують критерії якісної оцінки інформації?
        • Які існують формули для оцінки кількості інформації?
        • Як теорія інформації допомагає вирішувати побутові задачі?
        • Які існують одиниці вимірювання інформації?

    Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеоматеріали, Wiki-cтaття. 

    Тема 2: Імена та відкриття в історії інформатики.

    Предметно-змістовна область: інформатика.
    Тип проекту: інформаційний.
    Мета: дослідити історію розвитку обчислювальної техніки, вплив видатних особистостей в галузі інформаційних технологій на розвиток інформатики.
    Ключове питання: до чого приводять відкриття?

    Тематичні питання:
    1. В яких трьох основних напрямках розвивається інформатика? 

    Змістове питання:
        • Виділіть три нерозривно і істотно пов’язані частини інформати­ки: hardware, software, brainware.

    2. Як змусили комп’ютер думати?

    Змістові питання:
        • Які відкриття були зроблені в області обчислювальної техніки?
        • Які відкриття були зроблені в XX ст. в галузі інформатики?

    3. З якими іменами пов’язане становлення інформатики як науки? 

    Змістові питання:
        • Кого називають засновником науки?
        • 3 іменами яких людей пов’язаний розвиток інформаційно-кому­нікаційних технологій?

    Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеоматеріали, Wiki-стаття.     Тема 3: Вибір комп’ютера.

    Предметно-змістовна область: інформатика.
    Тип проекту: рольово-ігровий.
    Мета: зробити усвідомлений вибір моделі комп’ютера, згідно з наяв­ними початковими умовами; змоделювати ситуацію практичного застосу­вання матеріалу з теми «технічні характеристики складових комп’ютера»; навчитися культурі поведінки в ситуації продавець — покупець. Ключове питання: Який комп’ютер вибрати?

    Тематичне питання: Як визначити, виходячи з потреб користувача, найбільш підходящу конфігурацію ПК?

    Змістові питання:
        • Які технічні характеристики основних складових персонального комп’ютера цікавлять користувача?
        • Як зробити розрахунок вартості вибраної комплектації?

    Форма подання результатів проекту: презентація, буклет.    Тема 4: «Інформаційні товари та послуги».
    Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, се­лищі)?
    Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та ди­наміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів. 

    Тема 5: «Спільна діяльність в мережі Інтернет».
    Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?
    Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; про­аналізувати їх структуру та динаміку змін; з’ясувати можливості та потреби учнів у ви­користанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, об­говорення плану їх реалізації й отриманих результатів. 

    Тема 6: «Інформаційна безпека особистості».
    Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?
    Мета дослідження: З’ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще ви­користовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав. 

    Тема 7: «Бізнес-план: планування успіху».
    Проблемне питання: Учні та бізнес — це реальність?
    Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проана­лізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та напи­сати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї. 

    Тема 8: «У здоровому тілі здоровий дух».
    Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?
    Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здоро­вого способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху». 

    Тема 9: «Добро починається з тебе».
    Проблемне питання:
Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?
    Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, куль­турні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спла­нувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо. 
    Тема 10: «Електронне урядування у школі».
    Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?
    Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації са­моврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отри­мання зворотного зв’язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та ор­ганізації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного уряду­вання. 

    Тема 11: «Наш розумний дім».
    Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домаш­нє господарство?
    Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету на ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподі­лу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахува­ти їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.

    Тема 12: Пишаємось, що українські. 

    Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці.     Тема 13: Суд над комп’ютером. 

    Мета: визначити, у чому полягає шкід­ливий вплив комп’ютера на людину, та підготувати рекомендації для зменшення небезпеки.     Тема 14: Мій напарник — комп’ютер. 

    Мета: проаналізувати види та характеристики сучасних комп’ютерів, що є на ринку вашого регіо­ну, та визначити характеристики комп’ютерів, потрібні для вико­нання завдань у різних галузях людської діяльності.     Тема 15: Професія — ІТ-шник. 

    Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з’ясувати, які на­вички повинні опанувати представники цих професій.     Тема 16: Веб 2.0 у школі. 

    Мета: з’ясувати сутність поняття Веб 2.0, виконати класифікацію сервісів, що належать до Веб 2.0, та навес­ти приклади сервісів, які можна використати в навчанні.     Тема 17: Інформаційні технології під мікроскопом. 

    Мета: узагальни­ти знання про інформаційні технології опрацювання даних різних видів (графічних, текстових, числових, мультимедійних), скласти схеми з відомостями про інформаційні технології, указавши основні об’єкти опрацювання, галузі застосування, типи програмних засо­бів, історію розробки.


Як зробити презентацію зі слайдами самостійно? Презентація Що таке проект? Як підготувати проект? Готові презентації проектів з винахідництва.


Як сформулювати тему Тема повинна обов’язково містити в собі проблему або те, заради чого Ви зважилися на це дослідження Приклад невдалої теми: «Лабіринти» Приклад вдалої теми: «Загадка лабіринтів. У пошуку виходу з лабіринту »Головне, пам’ятай — проект це Чи не реферат!

Вдало виглядають теми, де використовуються прислів’я, сталі вирази або знамениті цитати і фрази «Без праці, що не витягнеш і рибку зі ставка» — проект про риболовлю «Сім п’ядей у \u200b\u200bчолі» — проект про давньоруських заходи вимірювання «Ні пуху, ні пера!» — проект про риб з біології «Що в імені тобі моєму …» — дослідження генеалогічного дерева своєї родини і т.д.


Вибір шрифту Я думаю, що всі погодяться, що текст набраний дуже дрібно і прочитати його можна з великими труднощами, якщо взагалі можливо. Розмір шрифту Читаючи цей текст, теж можна «зламати очі», хоча його розмір більше Якщо Ви любите тих, хто сидить в залі глядачів, не використовуйте навіть 22 розмір шрифту. Навіть 24 розмір шрифту використовуйте тільки в крайньому випадку А так виглядає 28 розмір шрифту

Шаблони презентацій Не варто обмежуватися стандартним набором фонів, який пропонується в дизайні Power Point. Можна створити неповторну і ефектну презентацію, з колекції фонів, пройшовши за посиланням: Для зручності фони зібрані по темам. ВАЖЛИВО: посилання на джерело ОБОВ’ЯЗКОВА (це можна зробити в кінці презентації)

Кількість тексту Чи не намагайтеся помістити на слайді дуже багато тексту, ви — не Лев Толстой, а ваша презентація — не «Війна і мир», глядачі швидше за все не встигнуть або просто не захочуть читати довгий текст. Поставте себе на їхнє місце. Текст в даному випадку не найкращий спосіб передачі інформації. Краще помістіть додати ілюстрації у вигляді схем, фотографій, графіків.Читання тексту Не читайте текст зі слайдів під час захисту проекту. Слухачі зазвичай вже навчилися читати і роблять це швидше, ніж читання вголос. Не читайте також текст з папірця. В цьому випадку виникає питання, хто писав доповідь: школяр або науковий керівник Слайди — це Ваш конспект. Від Вас чекають не читання тексту, а коментарі


Перший слайд Повинно бути: Назва проектної роботи Прізвище, Ім’я доповідача Клас, школа ПІБ наукового керівника та наукових консультантів за бажанням — для зворотного зв’язкуЗавдання Які Ви використовували МЕТОДИ дослідження: комп’ютерне моделювання; аналітичні розрахунки; експеримент з обов’язковим описом схеми установки На цьому слайді треба перерахувати по пунктах, які завдання довелося вам вирішити, рухаючись до своєї головної мети Пункт «Методи дослідження» можна помістити на одному слайді з «гіпотезою» див. наступний слайд

Було висунуто Гіпотеза Цю гіпотезу Ви або підтвердіть або спростуйте в результаті роботи над своїм проектом. Приклад: Гіпотеза: Я припустив, що горох виросте при штучному освітленні, і буде такий же життєздатний, як і горох, вирощений при природному освітленні

Результати та обговорення. Рекомендації Тут треба розповісти про те, як проходила робота над проектом. Підкреслити яскраві моменти, показати кінцевий продукт. Постарайтеся передати настрій і свою захопленість піднятою темою, а всі деталі і подробиці будуть відображені в паспорті проекту


Список літератури Список літератури НЕОБХІДНИЙ. Джерела повинні бути описані так, щоб їх можна було знайти, наприклад: Перельман Я. І. Цікава фізика. Т.1. М .: Наука, Наука і життя. 2000, Автор шаблону Е. Пашкова


ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ? ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЕКТ? Учитель біології та хімії: Суліменова Анна Камаліевна МБОУ ЗОШ с.Камишкі

ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО ПРОЕКТ?  Слово «проект» в перекладі з латинської означає «кинутий вперед», тобто видатний вперед. Отже, проект — це план на майбутнє, згідно з ним легко вибудовувати роботу. Проект — це приблизні дії, які будуть здійснені в напрямку теми проекту. Проект може існувати в будь-якій сфері діяльності людини.

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ?  Проект — буквально «кинутий вперед», тобто прототип, прообраз якого-небудь об’єкта або виду діяльності. Проект учня — це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності та одночасно формування певних особистісних якостей, які ФГОС визначає як результат освоєння основної освітньої програми загальної освіти.  Проект робота, спрямована на вирішення конкретної проблеми, на досягнення оптимальним способом заздалегідь запланованого результату.  Проект може включати елементи доповідей, рефератів, досліджень і будь-яких інших видів самостійної творчої роботи учнів, але тільки як способів досягнення результату проекту.

 Проект — це «п’ять П»:  Проблема — Проектування (планування) — Пошук інформації — Продукт — Презентація.  Шосте «П» проекту — його Портфоліо, т. Е. Папка, в якій зібрані всі робочі матеріали проекту, в тому числі чернетки, денні плани і звіти та ін.  Важливе правило: кожен етап роботи над проектом повинен мати свій конкретний продукт !

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЛОГІЧНОГО КАРКАСУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ Є: 1) проблема (актуальність проекту) 2) мети проекту 3) завдання проекту 4) стратегія і методи проекту

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЕКТ? ЕТАПИ ПРОЕКТУ  1. Постановка проблеми  2. Тема проекту  3. Проект має на меті  4. Завдання проекту  5. Гіпотеза  6. План роботи  7. Продукт проекту  8. Висновки (підсумок) проекту

Результат проектної діяльності — особистісно або суспільно значимий продукт: макет, розповідь, доповідь, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформлення стендів, виставок, конференція, електронна презентація, свято, комплексна робота і т.д.

МОЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: альбом, газета, журнал, кніжкараскладушка, коллаж, виставка коллекція, костюм, макет, модель, плакат, серія ілюстрацій, сказка, справочнік, стенгазета, сценарій свята, учебное посібник, фотоальбом, екскурсія, презентація

ТИПИ ПРОЕКТІВ  Практікаоріентірованний проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника  Дослідницький проект за структурою нагадує справді наукове дослідження.  Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії.  Творчий проект передбачає максимально вільний і не традиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, твори изоб разючого або декоратівнопрікладного мистецтва, відеофіль ми і т. П.  Рольовий проект. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складна. Беручи участь в ньому, проектанти беруть на себе ролі літератур ратурних або історичних персонажів, вигаданих героїв і т. П.

Класифікація проектів за тривалістю  мініпроектів можуть укладатися в один урок або менш.  тривалість — 20 хвилин (10 хвилин на підготовку, по 2 хвилини на презентацію кожної групи).  Короткострокові проекти вимагають виділення 46 уроків.  Уроки використовуються для координації діяльності учасників проектних груп, тоді як основна робота зі збору інформації, виготовлення продукту і підготовці презентації здійснюється в позакласній діяльності і вдома.  Тижневі проекти виконуються в групах в ході проектної тижні.  Їх виконання займає приблизно 3040 годин і цілком проходить за участю керівника. Можливо поєднання класних форм роботи (майстерні, лекції, лабораторний експеримент) з позакласними (екскурсії та експедиції, натурні відеозйомки і ін.).  Річні проекти можуть виконуватися як в групах, так і індивідуально.  У ряді шкіл ця робота традиційно проводиться в рамках учнівських наукових товариств. Весь річний проект — від визначення проблеми і теми до презентації (захисту) виконуються в позаурочний час *.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ Технологічний (творчий) проект 1й етап. Розробка проекту Для чого і кому потрібен проект? Що будемо робити? Як робити? 1. Зробити подарунок. 2. Підготуватися до свята. 3. Щось інше … 1. Обговорюємо і вибираємо виріб (я). 2. Визначаємо конструкцію виробу. 3. Підбираємо відповідні матеріали. 4. Виконуємо замальовки, схеми, ескізи об’єкта. 5. Вибираємо кращий варіант. 1. Підбираємо технологію виконання. 2. Продумуємо можливі конструкторскотехнологіческіе проблеми та їх вирішення. 3. Підбираємо інструменти.

2й етап. Виконання проекту 1. Розподіляємо ролі або обов’язки (в колективному і груповому проекті). 2. Виготовляємо виріб. 3. Вносимо необхідні доповнення, виправлення (в конструкцію, технологію). 3й етап. Захист проекту 1. Що вирішили робити і для чого. 2. Як народжувався образ об’єкта. 3. Які проблеми виникали. 4. Як вирішувалися проблеми. 5. Чи досягнуть результат. Втілюємо задум Що робили і як?

ПАСПОРТ проектної РОБОТИ  Назва проекту.  Керівник проекту.  Консультант (и) проекту.  Навчальний предмет, в рамках якого проводиться робота по проекту.  Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.  Вік учнів, на який розрахований проект.  Склад проектної групи (Ф.І. учнів, клас).  Тип проекту (реферативний, інформаційний, дослідницький, творчий, практикоорієнтовний, рольової).  Замовник проекту.  Мета проекту (практична і педагогічна цілі).  Завдання проекту (24 завдання, акцент на розвиваючих задачах!).  Питання проекту (34 найважливіших проблемних питання потеме проекту, на які необхідно відповісти учасникам в ході виконання).  Необхідне обладнання.  Анотація (актуальність проекту, значущість на рівні школи і соціуму, особистісна орієнтація, виховний аспект, коротко — зміст).  Передбачувані продукт (и) проекту.  Етапи роботи над проектом (для кожного етапу вказати форму, тривалість і місце роботи учнів, зміст роботи, вихід етапу).  Передбачуване розподіл ролей в проектній групі.

У сьогоднішній статті ми детально розглянемо як зробити презентацію, які проблеми виникають при виготовленні, на що слід звернути увагу. Розберемо деякі тонкощі і хитрощі.

Взагалі, що це таке? Особисто, дав би просте визначення — це короткий і наочне уявлення інформації, що допомагає доповідачу більш детально розкрити суть його роботи. Зараз їх використовують не тільки бізнесмени (як раніше), а й прості студенти, школярі, та загалом, у багатьох сферах нашого життя!

Як правило, презентація складається з декількох листів, на яких представляють зображення, діаграми, таблиці, короткий опис.

І так, почнемо розбиратися з усім цим детально …

Основні складові

Основна програма для роботи — це Microsoft PowerPoint (причому, вона є на більшості комп’ютерів, т. К. Йде разом в комплекті з Word і Excel).

Приклад презентації.

текст

Найкращий варіант, якщо ви самі в темі презентації і самі можете написати текст з особистого досвіду. Для слухачів це буде цікаво і захоплююче, але такий варіант підійде не для всіх.

Можна обійтися книгами, особливо, якщо у вас на полиці непогана колекція. Текст з книг можна відсканувати і розпізнати, а далі перевести в формат Word. Якщо у вас немає книг, або їх мало, можна скористатися електронними бібліотеками.

Крім книг, хорошим варіантом можуть стати реферати, можливо навіть ті, які ви самі писали і здавали раніше. Можна скористатися популярними сайтами з каталогу. Якщо зібрати кілька цікавих рефератів з потрібної тематики — може вийти відмінна презентація.

Не зайвим буде просто пошукати статті в інтернеті на різних форумах, блогах, сайтах. Дуже часто трапляються відмінні матеріали.

Картинки, схеми, графіки

Звичайно, самим цікавим варіантом були б ваші особисті фотографії, які ви зробили в процесі підготовки до написання презентації. Але можна обійтися і пошуком Яндекса. До того ж, не завжди є час і можливості для цього.

Графіки і схеми можна накреслити самому, якщо у вас є якісь закономірності, або ви вважали що-небудь за формулою. Наприклад, для математичних розрахунків, є цікава програма для складання графіків graph.

Якщо не зможете знайти відповідну програму, графік можна скласти і вручну, намалювати в Excel «e, або просто на аркуші паперу, а потім його сфотографувати або відсканувати. Варіантів багато …

Відео

Зняти якісне відео — справа не проста, та ще й витратна. Одна відеокамера не всім по кишені, а ще потрібно правильно обробити відео. Якщо у вас є така можливість — обов’язково використовуйте її. А ми спробуємо постаратися обійтися …

Якщо якістю відео можна кілька знехтувати — цілком для запису зійде і мобільний телефон (у багатьох «середньої» цінової категорії мобільників встановлені камери). Деякі речі можна зняти і їм, щоб показати детально якусь конкретну річ, яку складно пояснити на зображенні.

До речі, багато популярних речі вже хтось зняв і їх можна знайти на youtube (або на інших хостингах відео).

І ще один цікавий варіант створення відео — його можна записати з екрану монітора, причому додати ще й звуковий супровід, наприклад, свій голос, що розповідає що відбувається на екрані монітора.

Мабуть, якщо у вас все вищеперелічене вже є і лежить на жорсткому диску, можна приступити робити презентацію, точніше до її оформлення.

Як зробити презентацію в PowerPoint

Перш ніж переходити до технічної частини, хотілося б зупинитися на найголовнішому — плані виступу (доповіді).

план

Якою б не була красивою ваша презентація — без вашого виступу вона всього лише набір картинок і тексту. Тому, перш ніж починати робити, визначитеся з планом вашого виступу!

По-перше, хто будуть слухачі вашої доповіді? Які у них інтереси, що більше б їм сподобалося. Часом успіх залежить більше не від повноти інформації, а від того, на чому ви сфокусіруете увагу!

По-друге, визначте головну мету вашої презентації. Що вона доводить або спростовує? Можливо, вона розповідає про якісь методи чи події, вашому особистому досвіді та ін. Не слід заважати різні напрямки в одну доповідь. Тому відразу визначитеся з концепцією свого виступу, продумайте, що ви будете говорити спочатку, в кінці — і, відповідно, які слайди і з якою інформацією вам знадобляться.

По-третє, більшість доповідачів не можуть правильно розрахувати час своєї доповіді. Якщо вам дають зовсім небагато часу — то робити величезний доповідь з відео і звуками — майже немає сенсу. У слухачів не буде часу навіть переглянути її! Набагато краще, зробити невеликий виступ, а інший матеріал розмістити в іншій статті і усім зацікавленим — скопіювати її на носії.

Робота зі слайдом

Зазвичай, перше що роблять, при початку робіт над презентацією — це додавання слайдів (т. Е. Сторінок, які будуть містити текстову і графічну інформацію). Зробити це просто: запускаєте Power Point (до речі, в прикладі буде показано версія 2007), і натискаєте «головна / створити слайд».

До речі, слайди можна видаляти (клацніть в колонці зліва по потрібному і натисніть клавішу DEL, переміщати, змінювати між собою місцями — за допомогою мишки).

Як ми вже помітили, слайд у нас вийшов найпростіший: заголовок і текст під ним. Щоб була можливість, наприклад, розмістити текст в дві колонки (легко порівнювати об’єкти при такому розташуванні) — можна змінити макет слайда. Для цього клацаємо правою кнопкою мишки по слайду зліва в колонці і вибираємо налаштування: «макет / …». Див. На картинку нижче.

Я додам ще пару слайдів і моя презентація буде складатися з 4-х сторінок (слайдів).

Всі сторінки нашої роботи — поки білі. Непогано було б надати їм який-небудь дизайн (тобто вибрати потрібну тему). Для цього відкрийте вкладку «дизайн / теми».

Тепер наша презентація вже не така блякла …

Пора перейти до редагування текстової інформації нашої презентації.

Робота з текстом

З текстом в Power Point працювати просто і легко. Досить натиснути в потрібний блок мишкою і вписати текст, або просто його скопіювати і вставити з іншого документа.

Так само за допомогою мишки його можна легко перемістити або повернути, якщо затиснути ліву кнопку мишки на кордоні рамочки, навколишнього текст.

До речі, в Power Point, як і в звичайному Word, підкреслюються червоною рискою всі слова, написані з помилками. Тому звертайте увагу на орфографію — дуже неприємно, коли на презентації бачиш грубі помилки!

У своєму прикладі я додам текст на всі сторінки, вийде приблизно наступне.

Редагування і вставка графіків, діаграм, таблиць

Діаграми і графіки, зазвичай, застосовуються для того, щоб наочно продемонструвати зміну одних показників, щодо інших. Наприклад, показати прибуток цього року, щодо минулого.

Для вставки діаграми, натисніть в програмі Power Point: «вставка / діаграми».

Для вставки таблиць, натисніть на: «вставка / таблиця». Зверніть увагу, що ви відразу ж можете вибрати кількість рядків і стовпців в створюваній табличці.

Робота з медіа

Сучасну презентацію дуже складно уявити без картинок. Тому вставляти їх вкрай бажано, адже більшості людей буде нуднувато, якщо не буде цікавих знімків.

Для початку не дрібнити! Не розміщуйте багато картинок на одному слайді, краще зробіть картинки по крупніше і додайте ще один слайд. З задніх рядів, іноді, дуже складно розгледіти дрібні деталі зображень.

Додати картинку просто: тиснете «вставка / зображення». Далі вибираєте місце, де зберігаються у вас картинки і додаєте потрібну.

Вставка звуку і відео дуже схожі за своєю суттю. Взагалі, ці речі не завжди і всюди варто включати в презентацію. По-перше, не завжди і не скрізь доречно, якщо у вас буде звучати музика посеред мовчання слухачів, які намагаються проаналізувати вашу роботу. По-друге, на комп’ютері, на якому ви будете представляти свою презентацію може не виявитися потрібних версій або ще яких-небудь файлів.

Для додавання музики або фільму, клацніть: «вставка / фільм (звук)», далі вкажіть місце на вашому жорсткому диску, де лежить файл.

Програма вас попередить, що при перегляді даного слайда вона автоматично почне відтворювати відео. Погоджуємося.

Накладення ефектів, переходів і анімації

Напевно, багато хто бачив на презентаціях, і навіть у фільмах, що між деякими кадрами зроблені красиві переходи: наприклад, кадр як сторінка книги, перегортається на наступний лист, або плавно розчиняється. Те ж саме можна зробити і в програмі power Point.

Для цього виберіть потрібний слайд у колонці зліва. Далі в розділі «анімація» виберіть «стиль переходу». Тут можна вибрати десятки різних змін сторінок! До речі, при наведенні на кожну — ви будете бачити, як сторінка буде відображатися при демонстрації.

Важливо! Перехід діє тільки на один слайд, який ви вибрали. Якщо ви вибрали перший слайд, то запуск почнеться з цього переходу!

Як не допустити помилок

 1. Перевіряйте орфографію. Грубі орфографічні помилки можуть повністю зіпсувати загальне враження про вашу виконану роботу. Помилки в тексті підкреслюються червоною хвилястою лінією.
 2. Якщо ви використовували звук або фільми в своїй презентації, і збираєтеся її представляти не зі свого ноутбука (комп’ютера), то скопіюйте ці мультимедіа файли разом з документом! Не зайвим буде взяти кодеки, якими вони повинні відтворюватися. Дуже часто виявляється, що на іншому комп’ютері відсутні дані матеріали і ви не зможете продемонструвати в повному світлі свою роботу.
 3. Слід з другого пункту. Якщо ви плануєте роздрукувати доповідь, і представити її в паперовому вигляді — то не додавайте в неї відео і музику — все одно не буде видно і чутно на папері!
 4. Презентація — це не тільки слайди з картинками, ваша доповідь — дуже важливий!
 5. Чи не дрібнити — з задніх рядів побачити невеликий текст важко.
 6. Не використовуйте бляклих квітів: жовтий, світло сірий і ін. Краще замініть їх на чорний, темно-синій, бордовий і ін. Це дозволить слухачам більш чітко бачити ваш матеріал.
 7. Остання порада, напевно, дуже стане в нагоді студентам. Не відкладайте разработкуна останній день! За законом підлості — в цей день все буде йти наперекосяк!

У цій статті, в принципі, ми з вами створили саму звичайну презентацію. У висновку не хотілося б зупинятися на якихось технічних моментах, або радах про використання альтернативних програм. У будь-якому випадку, основа — це якість вашого матеріалу, ніж цікавіше ваш доповідь (додайте до цього фото, відео, текст) — тим краще буде ваш виступ. Успіхів!

споглядач

ЯК ЗРОБИТИ КУЛЬТУРНИЙ ПРОЄКТ ҐЕНДЕРНО ЗБАЛАНСОВАНИМ

Мануал для проєктних команд, менеджер/ок і куратор/ок

Підготувала Христина Семерин

Українські жінки, за даними ООН, у середньому отримують на чверть меншу зарплату, витрачають на 14 год у тиждень більше на неоплачувану доглядову працю, ніж чоловіки, страждають від ґендерно обумовленого насильства і вкрай недостатньо представлені в політиці, попри те, що становлять 54% населення.

Сьогодні ґендерний паритет є базовим правом людини відповідно до міжнародного права та ключовою цінністю демократичних країн. Проте, в нашому суспільстві запит на рівність досі парадоксально натикається на опір окремих консервативних груп усьому, що має будь-який лінгвістичний зв’язок із поняттям ґендеру. Це пролонговує нерозуміння тих соціальних значень і негативних наслідків, які тягне за собою тривала ситуація нерівності.

Український культурний фонд як одна з провідних культурних інституцій національного рівня наголошує на рівному доступі і рівних можливостях усіх людей, незалежно від ґендерних та інших особливостей. УКФ закликає враховувати принцип рівності жінок і чоловіків на всіх етапах: від написання проєктних заявках – до реалізації культурних ініціатив #запідтримкиУКФ.

МОВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Урахувати принцип ґендерної рівності у проєкті означає звертати увагу до мови опису і комунікації. Як показує досвід, люди схильні недооцінювати опис проєкту, тож у заявках минулих років нерідко писана з цієї точки зору, абияк. Але «диявол ховається у деталях», тож свідомо чи несвідомо, мова проєктних заявок робить одні речі й людей видимими, а інших – невидимими, себто позбавляє їх соціального існування. Століттями жінки перебували в цьому невидимому, неозначуваному і неозначеному просторі. Сьогодні ж, коли ми говоримо про рівність, у сфері тексту вона стосується безпосередньо вживання ґендерно чутливої або ж ґендерно нейтральної мови, фемінітивів, нейтральної фахової лексики, грамотних означень і конструкцій без недоречних конотацій. Зокрема:

 • На всіх етапах проєкту, починаючи від заявки, вживаємо фахову термінологію. Це золоте правило, щоб убезпечує від зайвих, дивних і незручних ситуацій.
 • Вживаючи ґендерно чутливу мову, ми чітко розрізняємо жінок і чоловіків (скульптори і скульпторки). В інший спосіб питання рівності вирішує ґендерно нейтральна мова, де використовуємо нейтральні або описові конструкції, уникаючи акценту на статі (авторський колектив).
 • Пам’ятаємо, що фемінітиви – не «вибрик», «спроба виділитися», «наслідок нічого-не-робіння» і, тим паче, не проблема чийогось незнання або смаку. Фемінітиви (культурологиня, заявниця, викладачка, мисткиня), як і маскулінативи (культуролог, заявник, викладач, митець) називають професії залежно від статі їх носіїв. Тож користуємося мовними засобами рівності.
 • Уникаємо конструкцій на кшталт «наші прекрасні жінки», «дівчатка» або «слабка стать». Пишемо «жінки» і «чоловіки» або «люди», «аудиторія», «спільнота» тощо, де потрібно.
 • У заявці і комунікаціях проєкту не дискримінуємо і не обмежуємо за статтю участь та можливий інтерес аудиторії. Наприклад, вишивання або кулінарія – це давно ніяк не «жіноча» справа, тож вчитися цього можуть рівною мірою і чоловіки, і жінки. Відкриваємо з УКФ ширші можливості, а не вганяємо людей у прокрустове ложе стереотипів.

 

Ось деякі конкретні поради:

Крок: Уникаємо: Пишемо і говоримо так:
вживаємо фахову і нейтральну лексику жертви війни

жертви домашнього насильства

постраждалі від військових дій/війни

постраждалі від домашнього насильства

 

 

узагальнюємо правильно

студенти,

журналісти,

учителі,

митці,

художники

(якщо йдеться про спільноту жінок і чоловіків)

студенти і студентки,

студентство,

журналістський цех, медійна спільнота, учительство, освітяни

мистецька спільнота,

художники і художниці

за потреби перефразовуємо координатор (жінка)

посол (жінка)

етнограф (жінка)

проєкт координує, амбасадорка,

фахівчиня з етнографії

 

І кілька прикладів із заявок проєктів, підтриманих УКФ у 2019 році:

ПРИКЛАД ІЗ ЗАЯВКИ У ЧОМУ ТУТ ПРОБЛЕМА ЯК БУДЕ КРАЩЕ
Проєкт з відродження і популяризації ткацтва має на меті навчити 8 учениць… Не зрозуміле і необґрунтоване обмеження аудиторії за статтю. Вказати, що проєкт буде цікавий жінкам і чоловікам, які цікавляться ткацтвом і давніми ремеслами Буковини.
Формування суспільної думки тодішньої молоді, жіноцтва Чи кажемо про чоловіків «чоловіцтво»? Знов-таки, вживати фахову і нейтральну лексику: жінки.
Міжнародний конкурс юних бандуристів «Волинський кобзарик» У підсумку багато переможних місць у різних номінаціях вибороли дівчата. Кожна з них – «бандурист» і «кобзарик»? Варто звертати увагу на назву проєкту. Найдоцільніше – перефразувати назву конкурсу на нейтральнішу і правдивішу.

 

РОЛІ І ОБОВ’ЯЗКИ: КІЛЬКІСТЬ (НЕ ЗАВЖДИ) ДОРІВНЮЄ ЯКОСТІ

Питання ґендерної рівності в культурному проєкті віддзеркалює реальна участь, тобто не кількісні, а якісні показники залученості жінок і чоловіків. Чимало команд у минулорічних проєктах технічно складалися з чоловіків і жінок навіть у пропорції 50:50 чи й більше у бік жінок. Але аналіз показує, що в них нерідко всі «керівні» ролі віддані чоловікам, а жінки виконували «обслуговувальні» (координаторка, бухгалтерка) або стереотипно «жіночі» (вихователька, вишивальниця). З досвіду визначимо декілька порад для майбутніх заявниць і заявників:

 • Інтегруйте у проєктні команди і жінок, і чоловіків – різноманіття сприяє успіхові, розвиває культуру і суспільство. Дбайте про залученість на різних рівнях, щоб людина займала ту чи ту позицію ЛИШЕ через власні здібності й компетентність. А не через стать.
 • Поміркуйте про фінансові плани свого проєкту, адже бюджет має підтримувати, а не заперечувати рівність і відповідати фактичним зусиллям та їх ринковій вартості незалежно від статі. Тобто зарплатня чоловіка і жінки на тій самій позиції має бути однаковою.
 • Залучайте до своєї ініціативи експертне середовище, зокрема, консультуйтеся і в питанні ґендерної рівності, де необхідно. Пам’ятайте, що жінки і чоловіки однаково можуть бути експерт(к)ами в будь-якому питанні: знання і компетентність не залежать від статі.
 • Остерігайтеся стереотипного розподілу завдань, бо від поділу на «жіночі» і «чоловічі» обов’язки користі буде мінімум, а шкоди – безліч (для всієї культурної сфери).
 • Коли міркуєте про свою аудиторію, враховуйте якісні показники, а не статеву належність людей (тобто не варто у проєкті, який вважають стереотипно «жіночим», писати про обмеження «лише для жінок» і навпаки).
 • Орієнтуйтеся у проєкті на факти і статистику про жінок і чоловіків у сфері культури, а не стереотипи, упередження, «власну думку».
 • Проведіть попереднє ґендерне оцінювання, опитування, фокус-групи, експертні консультації, які дозволять зрозуміти очікуваний вплив проєкту на аудиторії жінок і чоловіків-стейкголдерів. Це не суперскладно і допоможе вдосконалити концепцію проєкту.
 • Наприкінці реалізації проєкту зробіть аналіз за статево-ґендерним розподілом своєї аудиторії — усіх, хто відвідали захід, долучилися статтю (так звана «дизагрегація за статтю»). Подавати статистику, дизагреговану за статтю, важливо для кращого розуміння культурних тенденцій і проблемних ділянок у питанні рівності жінок і чоловіків. Тож це є крок для утвердження ґендерної рівності у сфері культури і креативних індустрій. Наприклад, колектив проєкту «Арт-програма Одеського міжнародного кінофестивалю “Новини культури”» використав простий інструмент, опублікувавши ґендерну статистику відвідувань офлайн-заходів на своєму сайті.

 

ЦІННОСТІ І ЗНЕЦІНЕННЯ: ЧОМУ ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ВАЖЛИВА ДЛЯ КУЛЬТУРИ

Третє, на чому маємо наголосити, – це ціннісний бік ініціативи. Ґендерна рівність сьогодні задекларована як ціль сталого розвитку ООН, один із п’яти галузевих пріоритетів для плану дій ЄС (The Work Plan for Culture 2019–2022), визнана Україною як компонент ратифікованих Загальної декларації прав людини, Конвенції про політичні права жінок, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та інших численних документів. Включення ґендерної рівності до переліку цінностей, на яких базується конкретний культурний проєкт, – вимога часу. Адже саме в культурі існують давні і формуються нові (зокрема, й найжахливіші) стереотипи, суспільні звички й установки, «чоловічі» і «жіночі» ролі, тож саме культурні проєкти можуть змінити ситуацію на краще.

Повна заборона ґендерних стереотипів – це перша цінність, яку повинні дотримати автори і авторки проєктів, поданих на розгляд Українського культурного фонду. Як агресивні, так і «лагідні» стереотипи й сексистські заяви є однаково небезпечними: принижують половину населення України, обмежують доступність і розвиток культури, свободу вираження і можливості для особистого розвитку, соціокультурну інтеграцію людей і спільнот. Культурні ініціативи мають пропагувати толерантність, інклюзивність, рівність і мистецьку якість.

Ще один окремий акцент потрібно зробити на тематику проєктів. Тут самі проєкти більш промовисті. Наприклад, ініціативи, що досліджують тему славетного минулого України, епохи Київської Русі, різних аспектів національної історії, здебільшого упереджені і трактують історію як «справу чоловіків», де жінки у кращому випадку мають місце на кухні серед дітей. Саме так: подати у заявці на фестиваль реконструкції доби Київської Русі лише креслення чоловічого одягу і взуття, хоча визначати фестиваль для широкої аудиторії – це спосіб замовчання (навіть викривлення) національного минулого. Зайве говорити, що історична правда відрізняється від таких позицій (цікаве для себе можна про це почерпнути у статті Вероніки Пугач зі списку нижче). Деякі культурні проєкти надміру спираються на постулати релігії, що важко вітати у плюралістичному суспільстві. Тож знов-таки ця релігійна заангажованість переростає у ворожість до інакшості й сліпу віру у вроджені ролі та нерівність.

Ось як проєкти УКФ можуть якісно впливати на ґендерну рівність у сфері культури і креативних індустрій і, відповідно, поза ними, у суспільстві в цілому.

КРОК ПРИКЛАДИ ЗА ПІДТРИМКИ УКФ
Включення і комунікація ґендерної рівності серед головних цінностей проєкту (тобто наголос на доступності проєкту для всіх, незалежно від ґендерних та ін. особливостей) ІІ Національна бієнале молодого сучасного мистецтва, Чорна хмара – Київська бієнале 2019, V Міжнародний інклюзивний театральний фестиваль «AРТ-Плейбек. Разом», Фестиваль живих історій, Київ Клезмер Фест, ІІІ Мандрівний Черкаський книжковий фестиваль «Перехрестя культур»
Фокус на темі ґендерної рівності, емансипаційна тематика, акцент на права і свободи людини Міжнародний проєкт «Артіль» (2019).

Тематичний напрям 24 сезону Львівського тижня моди.

У межах проєкту «Перше Digital-сузір’я муралів на карті України» зроблено стінопис із технікою доповненої реальності про ґендерну рівність (2019, Клевань на Рівненщині).

Аналітичне дослідження конкретної сфери у культурі і креативних індустріях на предмет ґендерної рівності. Поки що ця ніша порожня.
Побудова і промоція нових культурних моделей і наративів, рольових моделей у культурі. Переосмислення культурної спадщини з позиції ґендерної (не)рівності. Вистава «Аполон Мусагет» (2019).

Художні фільми «Кістки», «Вєра», «Сад переїхав» (2019).

«Аудіоенциклопедія кримськотатарського життя» (2019).

Упровадження культури ґендерної рівності у суспільне життя і місцеву культурну політику. Музей жіночої і ґендерної історії (2018, Харків).

Проєкт «Посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування в частині забезпечення надання ефективних культурних послуг, застосування інноваційних та креативних індустрій, створення принципово нових лідерів до культурного розвитку громад» (2019, Сумщина).

 

Сподіваємося, що з часом ці поради втратять актуальність, бо зникнуть проблеми, які вони покликані вирішувати. Поки що ж, пропонуємо особисто долучитися до створення комфортного, інклюзивного, вільного від упереджень простору культури і креативних індустрій в Україні за підтримки Українського культурного фонду.

 

Що почитати:

 1. Вероніка Пугач, «Як фемінізм очищає науку від упереджень та “сліпих плям”». Гендер в деталях. 15 жовтня 2020.
 2. Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 №119-р
 3. ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 4. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів
 5. Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів. 7.02.2020.
 6. Проєкт ЄС розробив посібник для забезпечення ґендерної рівності в Україні. 6 березня 2020.
 7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони/, ратифіковану Президентом України від 16.09.2014 № 1678-VII

 

инструкция +20 фото-идей — INMYROOM

Как самому сделать дизайн-проект квартиры? На деле это не так сложно, как может показаться. Даже если вы не разбираетесь в дизайнерских и архитектурных программах, их всегда можно освоить самостоятельно.

Совет INMYROOM: для своего первого дизайн-проекта выбирайте программы с простым интерфейсом. Например, планировщик Remplanner — это инструмент, с которым справится даже начинающий.

В Remplanner есть подробные инструкции, которые помогут вам продумать все до мельчайших деталей. А если у вас есть план БТИ или планировка от застройщика, вы можете загрузить изображение и построить план по нему. Еще один огромный плюс в том, что планировщик позволяет создать полноценную рабочую документацию, которую смело можно отдавать рабочим для ремонта квартиры.

Что включает дизайн-проект

В первую очередь дизайн-проект включает в себя идею создания чего-то нового. Но это «новое» всегда заложено в строгие рамки стиля и оформления. Прежде чем начинать «ломать стены», пересмотрите аналоги уже готовых работ с дизайном и оформлением.

Выберите интересные моменты и запишите, что именно вам понравилось, чтобы потом воссоздать нечто похожее у себя в квартире. После просмотра аналогов почитайте литературу по стилям и оформлению квартир. Это важно, так как для разных по размеру помещений подходят разные стили и их оформление.

К примеру, чем меньше комната, тем светлее должен быть ее дизайн, и наоборот. Продумайте также размер окон и дверей. Если в комнате недостаточно дневного света, установите несколько дополнительных розеток для декоративных, искусственных источников света. 

Что касается света, продумайте также наличие подсветки над всеми рабочими поверхностями на кухне, в ванной и спальных комнатах (если они там нужны).

Этапы создания дизайн-проекта квартиры:

 • идея;
 • подбор аналогов;
 • выбор стиля;
 • подбор цветовой гаммы;
 • создание плана пола и потолка;
 • создание разверток и разрезов;
 • расчет размеров;
 • выбор участков под санузлы, раковины, ванны;
 • выбор места под розетки;
 • после создания окончательного плана нужно отстроить 3D-модель в специальных программах, таких как: ArchiCAD, Remplanner, 3ds Max, SketchUp и других;
 • сделать визуализацию готового проекта и начинать ремонт, зная, как он должен выглядеть в конечном виде.

В замеры входит:

 • общий размер пространства всей квартиры;
 • высота потолков;
 • высота и ширина всех окон, их высота от пола до подоконника и от потолка до начала окна;
 • высота и ширина всех дверей и их высота от потолка;
 • толщина наружных, внутренних стен и всех перегородок;
 • толщина перекрытия потолка и пола;
 • замеры расстояния розеток к местам, где будет стоять техника.

Все эти размеры нужно занести в программу. Без них вы не сможете отстроить модель своей будущей квартиры. Для чего нужно делать повторные замеры, если они уже есть в плане и документах? К примеру, бывшие жильцы могли делать перепланировку, утеплять стены, делать ниши и т.д. Также узнайте, какие стены несущие, чтобы в разгаре перепланировки и ремонта не нанести вред зданию и соседним квартирам.

Анализ полученных результатов

Проведение замеров в дизайн-проекте квартиры нужно для расчета материалов, покупки подходящей по размеру мебели и вообще для создания стиля, который впишется в габариты вашего пространства. Обратите внимание: отмечая места для розеток, выбирайте глухие, где всегда будет стоять компьютерный стол или тумба с телевизором, кухонные приборы и т. д.

Это нужно для того, чтобы закрыть непередвигаемыми приборами серые зоны, на месте которых больше ничего не может стоять. Зная высоту потолков и толщину всех стен, можно задуматься об утеплении и звукоизоляции, а также о натяжных потолках (если они нужны), чтобы потом ничего не переделывать. Из расчета замеров уже можно определиться с материалами и их количеством.

Базовый проект

Прежде чем начинать создавать базу, определитесь со стилем для всей квартиры и каждой комнаты по отдельности. Выслушайте советы специалистов и предпочтения каждого члена семьи. Обратите внимание на освещение.

В каждой комнате должны быть основные и дополнительные источники света. 

 Основными могут быть:

 • точечные светильники;
 • потолочные лампы;
 • люстры;
 • шинные светильники;
 • трековые светильники.
Дополнительными могут быть:
 • настенные бра;
 • напольные лампы;
 • настенные светильники;
 • свечи;
 • встроенные точечные светильники в полу, стенах и над рабочими поверхностями; 
 • торшеры.

Создавая базовый дизайн-проект квартиры в компьютерной программе, сперва обозначьте места, где будут находиться розетки, раковины, ванны и унитазы, то есть элементы, которые устанавливаются навсегда. Еще вы можете сами спроектировать нужную вам мебель и потом сделать ее под заказ. Если хотите выбрать мебель из уже готового набора какой-то компании, можете просто скачать их 3D-модель.

Мебельные компании часто дают модели своей мебели, чтобы дизайнеры могли располагать ими при создании проектов. Так вы сможете посмотреть, как смотрится в вашем проекте мебель, которую в дальнейшем вы купите и установите.

Планы стен, потолка, пола, схемы электрики

Если в вашей квартире есть сложный уровневый пол или многоуровневый потолок — вы должны показать это на планах. Три разных плана, имеющие свои размеры, в дальнейшем упростят работу строителей. На плане потолка обязательно покажите с размерами, где будут находиться источники света, на плане пола обозначьте уровни, ступени, размеры дверей и окон, толщину всех стен и перегородок.

Схемы электрики оформляются тоже отдельно. На них обозначаются все розетки и провода. Совет: обозначайте эти схемы как можно точнее, потому что с ними всегда больше всего путаницы.

Развертка стен

Для создания разверток стен нужно использовать специальную функцию в графической программе. Обратите внимание, нужно делать развертки каждой стены в каждой комнате. По разверткам с размерами строители поймут, где и на каком расстоянии должны устанавливаться окна, двери и на каком расстоянии от стен и друг друга будет стоять мебель. По разверткам вы сможете определиться с количеством материалов, так, чтобы не купить их в избытке.

Примерный дизайн

Создавая проект в программе, вы можете использовать текстуры и фактуры. То есть можно воссоздать свою квартиру в программе, используя материалы, которые будете закупать. Это также касается мебели, декора и освещения. Просто добавьте в библиотеку выбранной программы нужную мебель, источники света, декоративные элементы и технику — вы увидите серые зоны в проекте и лишние элементы. Уберите все ненужное, ведь если вам некомфортно в компьютерной модели пространства, что будет в настоящей квартире?

Смета

В компьютерной графической программе ArchiCAD есть уже готовая смета, которую вам просто нужно заполнить. К примеру, создавая напольное покрытие из паркета, вы сразу записываете в смету количество нужного материала, основываясь на расчетах программы. Совет: создайте отдельный журнал, в котором будете записывать всю смету для каждой отдельной комнаты. Так вы не запутаетесь в расчетах и закажете нужное количество материалов. К тому же вам будет проще идти с таким журналом в специализированный магазин или на строительный рынок.

Компьютерная визуализация

После окончания разработки дизайн-проекта квартиры в компьютерной программе вы можете создать 3D-визуализацию. Таким образом узнаете, как будут смотреться выбранная мебель, текстуры на стенах и фактуры на полу. Во время проектирования вы можете поставить в проект человека и походить им по комнатам. Это поможет увидеть все кривые углы в квартире, слепые, серые зоны и, если что-то на этом этапе не вписывается в вашу идею, все исправить.

Все еще задумываетесь, как сделать дизайн-проект квартиры самостоятельно? Все очень просто. Главное — придерживаться правил, знать графические программы, иметь вкус и навыки, не сносить несущих стен и четко следовать плану с размерами вашего помещения. Удачи вам с вашим ремонтом! 

Фотогалерея

20 фото идей для реализации дизайн-проекта вашей квартиры.

5 приложений, которые помогут создать презентацию на iPhone — Блог re:Store Digest

Мы выбрали лучшие инструменты, которые помогут вам создать презентацию прямо на iPhone.

Adobe Spark Page

Фирменное мобильное приложение Adobe для создания презентаций, отчетов, приглашений, фоторепортажей, простых веб-страниц, объявлений и многого другого. Для его использования не требуются специфические знания или большое количество времени.

Приложение открывает доступ к большому числу кураторских проектов, которые помогут познакомиться с основными инструментами и приемами создания современных презентаций. Они станут вашим вдохновением.

Набор базовых возможностей программы доступен абсолютно бесплатно, а дополнительные включатся после оформления подписки. Именно на это приложение мы рекомендуем обратить внимание активным пользователям других продуктов Adobe и сервиса Creative Cloud.

Загрузить приложение из App Store: [бесплатно + встроенные покупки]

Microsoft PowerPoint

Мобильное приложение для работы с презентациями для тех, кто привык к Microsoft Office. У него хорошо знакомый интерфейс, который точно не вызовет вопросов.

Этот инструмент для создания и редактирования презентаций рекомендуется тем, кто вынужден регулярно работать с сотрудниками, которые используют продукты Microsoft — в данном случае будет меньше вопросов с совместимостью форматов.

С помощью программы PowerPoint вы можете выбрать подходящую тему для своей презентации, добавить на ее страницы фотографии и текст, а потом быстро отправить с помощью нее отчет о проделанной работе, прогноз реализации проекта в будущем и так далее.

Загрузить приложение из App Store: [бесплатно + встроенные покупки]

Haiku Deck

Увлекательное мобильное приложение, созданное одноименным разработчиком для того, чтобы у вас больше никогда не было трудностей в создании презентаций для работы или каких-либо других целей.

С помощью этой программы вы сможете достаточно просто и наглядно преподнести новую идею, проиллюстрировать свою лекцию для студентов или урок для школьников, рассказать неординарную историю или даже побудить получателя к действию.

Среди интересных функций приложения стоит отметить возможность создания презентации на основании специальных тем, которых в данном случае представлено действительно большое количество, а также простое использование диаграмм и графиков.

Загрузить приложение из App Store: [бесплатно + встроенные покупки]

Apple Keynote

Фирменное мобильное приложение Apple, предназначенное для создания презентаций. С помощью него на iPhone или iPad можно быстро переработать информацию в интересный и наглядный вид, снабдив ее анимированными графиками и кинематографическими переходами.

Начните с темы, созданной дизайнерами Apple. После этого добавьте текстовую информацию, изображения, графики, таблицы, диаграммы и другой контент. При желании вы можете работать не в одиночку, а вместе со своими коллегами или друзьями.

С помощью этого мобильного приложения вы можете просто управлять презентацией на своем Mac. Более того, оно позволит организовать онлайн-трансляцию презентации, которую можно будет увидеть на устройствах Apple или сайте iCloud. com, с помощью Keynote Live.

Загрузить приложение из App Store: [бесплатно]

Apple Clips

Еще одно мобильное приложение Apple, которое на этот раз предназначено для создания не презентаций в привычном виде, а небольших видеозаписей с текстом, звуковым сопровождением, различными эффектами и другим контентом.

Короткие видео можно использовать для презентации своей новой продукции, фотоотчета из последнего путешествия, рассказа о своих планах на будущее в популярных социальных сетях, на веб-сайтах и не только.

Программа ориентирована на максимально простое и быстрое взаимодействие с ней. Она может распознавать голос для наложения на видеоряд, а также предлагает шесть десятков музыкальных композиций для дополнения видеозаписей.

Загрузить приложение из App Store: [бесплатно]

Цены, указанные в статье, актуальны на момент публикации материала и могут меняться с течением времени.

Конструктор кухни онлайн | Нарисовать кухню в 3D бесплатно с просчетом цены

Чтобы не потерять, сохраните в своей соц.сети:

Представленный на этой странице конструктор BPlanner — простой и легкий в использовании, позволяет спроектировать помещение и расставить шкафы кухонного гарнитура в течение 10-15 минут. Возможности:

  1. продумать планировку кухни
  2. нарисовать дизайн-проект в 3D
  3. сохранить проект на компьютер/флешку
  4. продолжить рисование, когда удобно
  5. получить стоимость из калькулятора (кнопка «Отправить на расчет»)
  6. скачать проект в PDF и детализацию в Excel — только для наших подписчиков

Как пользоваться? => Инструкция из 12 пунктов + Видео

Вы можете рисовать с нуля, либо использовать один из готовых шаблонов: для этого в левом меню пролистайте вниз и выберите Проекты).

Важно! После нажатия кнопки «Отправить на расчет», с вами свяжется менеджер для подтверждения заявки. Актуально для Москвы, Санкт-Петербурга, Минска.

Поддерживаемые браузеры: Chrome (самая стабильная работа), IE 11, Firefox, Opera.

5 проектов-шаблонов, нарисованных в этом конструкторе

Прежде чем начать, посмотрите фото готовых кухонь вашей площади. Дополнительно можно указать цвет, стиль или планировку. Найдите кухню вашей мечты, и сделайте свой проект!

Заказать нарисованную кухню:

 1. Москва — kuhnikuhni.ru
 2. Другие города — наш каталог

Пригодится: Конструктор шкафов-купе

Новинка! Бесплатный планировщик всей квартиры

Оцените материал:

Лекція 2. Що таке проект?

Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки у вашому житті проектів? Написання твору в школі, ремонт у квартирі, придбання машини, пошук роботи – усе це можна описати, як проект.

Щоб зрозуміти, що є проектом, важливо провести для себе межу між проектом і процесом. Процес – це повторюване завдання або операції, які дають очікуваний результат. Прикладом процесу може бути: продаж квитків, управління командою, друк банерів, ранкові пробіжки. Головна ознака процесу – повторюваність. До того ж, результат процесу передбачуваний.

У свою чергу проект – це сукупність дій, обмежених у часі і спрямованих на вирішення проблеми або досягнення конкретної мети.

Основні ознаки проекту:

 • Обмежений час його виконання, є точка початку проекту та точка кінця.

 • Для його реалізації потрібні ресурси, і вони обмежені.

 • Проект – це тимчасова система, він не повторюється після завершення (але може початися новий проект).

 • Проект – це завжди керування змінами.

 • Результат проекту – непередбачуваний і завжди унікальний.

Також важливо відзначити, що проект, на відміну від процесу, завжди має високу ступінь невизначеності, хоча і складається з відомих заздалегідь процесів.

Прикладом проекту може бути: створення сервісу з продажу квитків, набір команди проекту, розробка дизайну банерів для концерту, марафон.

Логіку проектного підходу добре описує так званий трикутник проекту або трикутник проектного менеджменту:

У нього є три основні межі:

 • Час (time), що завжди обмежений у проекті.

 • Зміст проекту (scope), тобто завдання й активності проекту, його наповнення.

 • Вартість (cost). Сюди належать всі ресурси проекту, в тому числі людські, оскільки вони всі мають грошовий еквівалент.

Є також четверта, невидима грань – якість (quality). Про неї далеко не завжди говорять в проектах, не завжди заздалегідь описують вимоги щодо якості. Проте в результаті ми оцінюємо проект, в тому числі, і за його якістю.

Трикутник наочно показує, що, якщо ми змінимо хоча б одну грань, це потягне за собою ще як мінімум одну з них. Наприклад, якщо скорочується грань часу проекту (нам потрібно закінчити його на місяць раніше), це може означати, що ми скорочуємо зміст проекту, тобто зменшуємо кількість активностей. Або якщо ми, навпаки, хочемо збільшити кількість активностей, ми повинні або збільшити бюджет, або додати час, або пожертвувати якістю.

Яскравий приклад, де такий трикутник ми застосовуємо підсвідомо, – це ремонт квартири. Ми не можемо зробити його і швидко, і дешево, і якісно. Якщо хочемо підвищити якість, доводиться збільшувати бюджет тощо.

Трикутник добре описує існуючі в проекті обмеження. Керування цими обмеженнями для досягнення результату – і є завдання проектного менеджера.

Не завжди менеджер проекту має велику команду. Дуже часто в секторі культурних і креативних індустрій менеджер проекту – людина багатофункціональна, яка наділена широким спектром компетенцій. У будь-якому випадку, основні функції проектного менеджера співвідносяться з усіма процесами, які відбуваються в проекті, зокрема:

1. Керування комунікаціями – значною мірою саме внутрішніми, між членами команди, внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами. Сюди ж відносимо різні види та форми звітності.

2. Керування командою – часто управління талантами, робота з творчими людьми та митцями. Сюди відносимо все: від пошуку команди до організації її роботи, менторства та мотивування.

3. Керування зацікавленими сторонами – робота з усіма, хто так чи інакше зацікавлений (або незацікавлений) у вашому проекті та може на нього вплинути: від партнерів і спонсорів до медіа й органів влади.

4. Керування змістом проекту – наповнення його контентом, внесення необхідних змін, коригування завдань проекту.

5. Керування часом – дотримання термінів, відстеження загального графіку проекту.

6. Керування вартістю – усе, що стосується фінансового ресурсу проекту.

7. Керування якістю – від визначення критеріїв якості до постійного відстеження та контролю того, наскільки реальність відповідає очікуваному результату.

8. Керування ризиками – можливо, одна з ключових функцій. Аналіз ризиків, розробка та впровадження стратегії роботи з ризиками.

9. Загальний моніторинг і контроль виконання проекту, інтеграція усіх його компонентів та процесів задля досягнення цілей проекту.

Отже, лідерські якості, впевненість у собі та у своїй справі, аналітичні здібності, самоорганізація та бажання братися до роботи – ось ключові характеристики проектного менеджера. До того ж йому необхідно володіти знаннями із загального менеджменту та проектної діяльності, розуміти специфіку креативних індустрій, володіти іноземною мовою, вміти працювати з людьми та вести перемовини і, наостанок, – вміти бачити картину в цілому й аналізувати її.

классический вариант. Что вам нужно для робота?


Зазвычай ворот — главная деталь хорошо построенного дома — повернуть стандартным образом, положить ручкой на концы бревен. Андрей Бурков попал в состав.

Последний час — это неоднородный атрибут загородного дома … На своей даче копаю и устраиваю золотую жилу, сдаю фаховцам, а ось титулов — это крыничный будиночик, который чует «копателей» «, не бросив мне вызов своей простой внешностью.Хотелось больше оригинала.

Это историческое закрепление певческой мифологии, в которой я по доброте мамы виноват, и не за знание «преодоления мифа», а за то, что читатель может вибрировать, потому что я хочу понять мифологию. Любезно сформированный, пожалуйста, дайте описание в одной речи добро любимого объекта в центре места, протест, чтобы отомстить за неточности деяки. Первый мужчина корння в мове. Слово «Бруннен» по-нимецкою означает, перш для всего, ну и перевод на фонтан є если в результате объединения отдыха с человеком, де вин может быть обеспечен водой.

Мы все вернулись к проекту. закидываю загальный вигляд, с конструкцией (рис. 1) … И ось над тимом, как повернет, думала. Образ купленного вироби из кучи вигляди и забивающего его в новую «кочергу», как будто это не было гадости. Это результат действия вируса.Малый. 1. Проект скважины . Калитка

конструкция

Мой затвор представляет собой цилиндр, собирающий наступательные основные части (рис. 2) : 5 ребер на вгляді дисков, 14 планок, 2 шпильки М16.Є Поводок и ручка. Ребра випиляв за шаблон из столярной панели, толщиной 32 мм. Картонный шаблон — багатокутник двухсторонний с 14 гранями, диаметром 200 мм. Довжина кромка кожи — 44 мм. В центре ребер были вырезаны отверстия диаметром 15 мм. Размер скин-бара: 1000x44x20 мм. Человек и ручка из дерева твердых пород: поводок — из дубового бруска, а ручка — из цилиндрической буковой нити старого злого табурета. Также потребовались гайки М16 — 12 штук, шайбы — 12 штук, навешивание на ручки М8 и 2 самоконтрящиеся гайки М8.

ворота збирка

Крепление отремонтируем путем прикручивания планок к нервюрам оцинкованными шурупами 4х50 мм и клеем ПВА. Три оставшиеся планки не будут установлены, но будут препятствовать доступу к середине цилиндра. Потенциально подвесьте шпиндель размером 445 мм с одной стороны цилиндра в отверстиях ребер. Її укручуемо, використовучи для фиксации двух гаек М16 на концах шпилек, затягиваемых до упора.


Отже, например, празднование Фонтана Нептуна неспроста называют «Нептун-Бруннен», или «Колодязь Нептуна».Отже, в польском переводе слова «його», як назывался «фонтан», проте, призывая к концу укорененных в йоге революций. Оскилки «Нептун-Бруннен» є «Фонтан Нептуна», «Вієр-Квартира-Брун» — це «Фонтан четырех кварталов». Оже, колодец размером с фонтан.

Еще одна проблема — розташування мышей.


Це иноди называют роком и песней випуску. Моне читает роботу Курике, чтобы он закончил точно и критически. Он дал сотни комментариев на полях, в которых исправил, обновил и обновил информацию, предоставленную автором.Я цитирую тех, с моим зобом, с короткой запиской о колодце, о котором мало что известно, эль, чтобы его увидеть.


Цикаво, в надвидных текстах перевод «Один случай» появляется перед открытием фонтана, а также реклама восхищения сезоном.


Як проходит только крайний край, надевается на подвесную шайбу, навинчивает две гайки М16 и затягивает еще одну шайбу. Дальше укручуться и пройти другой край. Надягаемо шайбу и прикручиваем гайку.Гайки на концах шпилек неконтролируемы и очень хорошо известны. Гайки с двух сторон ребра затягивают до упора. На шайбу и резьбу в области ослабления гаек наносится эпоксидный клей до их затяжки.

Друг весом до 532 мм необходимо установить при установке калитки на стойки колодца, закрепив поводок и ручку впереди переда. Поводок имеет два отверстия — диаметром 15 мм и 8 мм.Накручиваю гайку, накручиваю шайбу, через отверстие Ø 15 мм навинчиваю поводок, снова такую ​​же шайбу и накручиваю гайку. Затягиваем гайки с двух сторон, не забывая про эпоксидку.

Посмотреть различные механизмы для колодца

На розовой дамбе колодец, наверху статуи, виризан из листового металла и объятия в форме крест-накрест, кожа тех, кого удивляет одна четверть, причем центр находится в центре.Вонь чотири чверті, что посередине колодец, и называется он кварталом Чотир.

Однако это нужно поправить в децилкох пунктах. Во-первых, «фигурки» все в порядке, даже если они имеют в виду именно это, в первоначальном упоминании «человечков». Другими словами, «люди», ибо «фигурки» не «забиты» и «спаяны», и не стили «перетянуты», а просто «на кресте». на цвет вибора одного из цветных элементов панели, который может быть представлен числом четыре.

В другое отверстие (Ø 8 мм) надевается шпилька М8, самоконтрящиеся гайки навинчиваются на ручку и прикручиваются с двух сторон оси. Гайки завинчиваются так, чтобы ручка наматывалась вокруг оси.

Какая нужда

Я сам еще не закончил свою жизнь из-за колодца. Том на фото находится в выбранном транспорте вигляд. Монтаж на стойках даху напарника переносится в наступательный конец. В случае необходимости откройте втулки на высоте, достаточной для манипуляций с головки между колодцем и ком.

По одному стилю проемы глухие, по другому — на поверхности. Им нужно забивать сайлентблоки. Откройте запрос на вращение, чтобы вы могли повернуть втулки в усилитель для поворота втулок, чтобы вы встали с посадкой с натягом. Для надежности можно просверлить отверстие в стойках сбоку, проталкивая гильзу, а затем в комке шпилек забить цвет, чтобы втулки были включены на час работы. Не обрезайте йогу на вазе достаточно быстро в течение некоторого времени.Во втулку жесткого проема вставляется еще одна шпилька с направляющей, ручкой и вытяжной шайбой. Закончив стик, затяните шайбу, прикрутите 3 гайки и снова шайбу.

В цвете квадратов внизу фонтана остальная часть mi bachimo заменена жовтым колиром … Как только мы «сделаем это», мы будем виноваты, но будем более защищать в детали таким образом. Так глубоко почтительно относился к мифологии, открыв Фонтан Чотирёх Дьявола.Час на случайную виртуальную репетицию «Чотири Чверти». Важно было знать информацию о часе колодца.

Результаты моего игоря из истории этого компьютерного графа можно узнать ниже. Во-первых, вы можете его покритиковать. Наистарише — это старая дорога, як последний раз проходил на нынешнем рынке. Тоди ринок був версток. Предварительные археологические раскопки, проводившиеся на трехметровой нижней поверхности, выстраивались на тротуаре с ранних периодов.Таким рангом он подтвердил запись в списке Нидерле. Часть тротуара подробно описывается, а затем разбирается. Снова узнайте фрагменты буль.Малый. 2. Строительство ворот.

В торцевом ребре ворот имеется единственная ось с проемом. Закручиваю за ручку вверх, подтягиваю. В процессе работы робота необходимо подтянуть шайбы и гайки (рис. 2) … Все гайки затянуты.Две гайки между крышкой и открытым отверстием в стиле затягивают до тех пор, пока они не зафиксируются в таком ряду, чтобы они были обернуты вокруг втулки. Эти гайки не дают оси вязкости из-за глухого отверстия в застежке при заворачивании ворот.

Кубики ростованные бриддовж откизной шкалы часа, как прошиваются во весь квадрат. Под латунными пластинами подразумевается рик, напоминающий известные детали. В нескольких милях отсюда по улице Гусова шла стонущая дорога.Вы можете увидеть количество людей вокруг фашистов рядом с фашистами. Транспортные средства, Также знаю 7 пирогов. Один из фашистов находится в музее Третьего Ворита.

В старичков Верхней Риньковой площади можно ткнуть огромную помпу, стоящую перед ратушей. Сотрудники предварительных археологических раскопок на тротуаре бульвара обнаружили два камня, пересеченные к блоку от постамента и отверстия в корпусе насоса. Изображение блоков было четким, но колодец в целом, включая мужичка, был хорош.Корпус верхней части виконании с конгломератом, базальтом и писковиком. Молодец на Верхнем Ринковом районе с памятником Цикавиму. Накройте стеклянными панелями, чтобы можно было легко закрыть все посередине.

Сменные стопорные три планки ворот (без клея) и вушко перед карабином троса или насадкой для відр. Дверь можно сделать своеобразным складом для вызова роботов по дереву.

Изменение данной конструкции возможно за счет ремонтопригодности и простоты монтажа ворот с уже смонтированными планками Даху.

Как кажется, не повлияло на то, как бурение свердловинцев стало доступным, и централизованное водоснабжение охватило большую часть населенных пунктов, колодец, как мутная вода, не потеряв своей актуальности.

Видео: як зробити ворит на колодец

Хорошо подобранный колодец, около 300 ракет, перенесен в дальнюю часть будки №71 на площади Верхнего катка. Побывав ого, жители города запомнили обицянку, как зловоние грызло в час приступа чумы.Тогда она узнала, что было беспрецедентно, что она стоит рядом с ней. Верхняя поверхность воловьей доски располагается на ровном тротуаре.

По всему основанию були установлены блоки от кирки, на коже сторон таких булей написано, разыграно на карте от кирки. На перпендикуляре були расположена пластина и колония с гладким стержнем, украшенная только кольцами на обоих концах. Энн с маленьким Христом на руках и примадонной Марией, которая стоит с ней вверенным.Перед часом реконструкции рынка от бульвара сохранилась часть фундамента.

І, черпать воду из помпы джерела, красивее подстраховаться от перебоев в электричестве і построить колодец для колодца своими руками, а доделать робота несложно, так что практично вписаться в него .

Як автономный изготовити пидёмный механизм

Необязательно иметь в профессиональном владении токарный инструмент, а только тесла.Минимум набора для благополучия своими руками — ось и все, что нужно для достижения положительного результата.

Деякі, імовірно, николи не знаю вида. Центр могилы обозначен камнем на улице Костольного, который виден со стороны Верхнего катка. В могиле, находящейся примерно в метре от исконного стиля цвинтара, был захвачен скелет человека, захваченного в беспрецедентном положении: на животе или лицом к лицу.В ливій руці в новом було чотири среднего копирует из правления Иоанна Люксембург, его правая рука сжата в кулак. Голова и ноги хулигана покрыты камнями. Если бы я хотел могилу быка, она была бы очень прочной, скелет был бы еще лучше.

Некоторые из наиболее распространенных типов конструкции, которые являются наиболее популярными благодаря своей простоте и надежности, легко узнаваемы.

Классическая конструкция

Понятно, что и делали, было так, как и сто лет назад ограбили.Множество способов превратить несколько поколений, не затронутых своей простотой, в грань подавляющего и достойного.

Як самозависимый изготовити пидёмный механизм

Я знаю, что за пределами христианской сокровищницы люди и некрещеные люди, евреи, протестанты, дети зла, самоубийцы, убийцы, некрещеные люди, были взяты из церквей, самоубийства, убийцы, некрещеные люди. Почему народ Градека, которого звали Тобиас, получил хвалу? Залишки люди хулиганят под угрозой исчезновения в различных регионах.В течение года мы знаем, что Тобиас сможет рассчитывать на рост около 170 см, умер в четверти или даже в 51 камне.

Выбор ложи варто с необходимыми материалами:

 • Шматок бревна из грубо оцилиндрованного бруса близок к 120 см и толщиной 20-25 см.
 • размер прибл. 200 * 200 мм. Win будет використовуватися за стийс, на что будет використовуваться ворит.
 • Листовой металл толщиной от 2 до 3 мм.
 • Цоколь металлический диаметром 20-25 мм.

Еще красивее запастись певческими инструментами:

Мы также знаем, что это не свинина. Генетические родственники людей носят имя Тобиас, и останки местных жителей из Градека также были увезены по имени. Имеющиеся даны позволяли создавать ымовирный зовнишний вигляд людей. Мы также знаем, что Тобиас не провел большую часть своей жизни в Градеке.

Материалы и инструмент для роботов

Якшо вин жив в Чехии, це, ымовирно, буовский район г. Височин.Те, кто, как люди, могут похвастаться похвалами, могут указувати на тех, кто в свой самый час хотел пересечь мертвых, чтобы пойти в могилу. Похоже на людина, на вампира или на нежить. Залишки, точно так же, как зловоние было в могиле на улице Костольной, можно налить при входе в музей Третьих ворот.

 • Сверло с набором для сверления металла и дерева.
 • Болгарка с кромочно-шлифовальными кругами.
 • Оборудование тоже не будет занято, но в случае крайней нужды мы можем обойтись без него.
 • Різний вимірювальный инструмент: рулетка, кутник, пробуждение оливы.

Роботы выполняются в наступательном порядке:

 • Колода готовится к всплеску — подбирает овражные шматки. Необходимо взять кору и при необходимости взять рубанок на дополнительный рубанок. Если вы хотите построить красивую деревню, можно воспользоваться специальным складским помещением, чтобы очистить стихию от притока воды и шкидников.
 • Дал на торцах обозначен центр бревна, в котором просверливается отверстие диаметром на три меньше, ниже заготовки металлической колонны, можно в дерево с зусилли вбить.


 • Dal i go to gotuyutsya stiri — если ты виноват, тебе будет около 20 см, а справа — 1 метр. Придется согнуть, но ручка вышла.


 • Для закрепления надежд на концах бревна необходимо установить шайбу, либо закрыть весь конец металлическим шматом, в котором выбито отверстие, за диаметром его нужно установить с помощью размер стержней. По краям красивее надеть два металлических кольца, которые защитят елку от конструкции.
 • Черга за петлями, раньше их вставляли в корешки, чтобы закончить просто — в левом стиле проделывали проемы, а в правом вибрировали, и конструкцию просто вставляли туда, как показано на фото.


тщательно продуманный

В случае сумасшедших умов можно создать детализированный вариант ворот, который явно ниже.

В первом варианте ручек и опорных шайб побеждает капролон — очень качественный материал.Пожалуйста, не приходите заранее.

Мнения руководителей — в наростной колоде по оговоркам:

 • Шайба из капролона, внутренний диаметр такой же двери на диаметр штанги.
 • В стойках просверливаются отверстия на равный диаметр подготовительных прокладок, для чего зловоние вставляется в конструкцию.
 • Длина конструкции рассчитана на то, чтобы влезть, и создатели КАПРОЛОН могут еще легче разрушить ее части.

Еще один вариант гарний- використання в рукавах частей подшипников. Сотрудники могут найти наиболее подходящий путь к механикам, а с помощью следующего шага они могут перейти на тендеры отдела.


Важно!
Якши изготовили зробитый вариант с втулками для подшипников, дополнительно перенеся в них масленки для смазки конструкции.

Это радость!
Возможна замена деревянных деталей на металлические — швеллер может заменить брус для планок, а труба большого диаметра — деревянное бревно.


Воротник четырехпальцевый

Цикавий тип конструкции, так как можно построить самостоятельно. Все детали в принципе аналогичны, но ручка видна не в виде ручки, а в виде некоторых круглых ручек, которые выглядят так, будто она находится в конце рамки. К тому же цена такого проекта дешевая, ниже, чем у классического.

Еще надо врагувати


Ваш дизайн идеален, как можно лучше, а хулиган захватывает от наплыва атмосферного спада, чтобы создать ведро для колодца с комиксом, и приукрасить дизайн.

висновок

Если у вас в колодце насос и подача воды автоматизирована, то можно установить насос для колодца на подшипники, если есть вода. Видео в статистике ts_y может помочь вам более красиво перейти к данной теме.

Як зробити Принтскрин на Samsung Galaxy s8. Як зробити снимок экрана на Samsung s8

Хотите покрасоваться на вашем дисплее? Samsung Galaxy S8 и S8 Plus предлагают несколько методов и типов снимков экрана.Touchwiz взял простой процесс и превратил его во что-то, что можно адаптировать к большинству сценариев, но это также означает, что вам придется немного потренироваться, прежде чем вы сможете получить доступ к полному снимку экрана телефона. В этом коротком руководстве мы познакомим вас со всеми доступными процедурами, так что приступим.

Galaxy S8: сделайте снимок экрана традиционным способом

Этот метод в значительной степени превратился в мышечную память для съемки экрана, поскольку он доступен практически на каждом Android-смартфоне.Samsung не исключение.

 1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Уменьшение громкости» и «Питание».
 2. Готово!

Galaxy S8: сделайте снимок экрана с помощью жеста ладонью


Использование этого жеста для создания снимка экрана стало одной из основных функций Samsung. Он делает то же самое, что и метод кнопки, но становится намного быстрее и проще, если вы к нему привыкнете.

 1. Перейдите к тому, что вы хотите отобразить на снимке экрана.
 2. Вытяните ладонь и проведите рукой по всему экрану.
 3. Готово!

Имейте в виду, что это расширенная функция, поэтому ее можно отключить. Включите / выключите его, перейдя в Настройки > Дополнительные функции> Проведите пальцем по экрану, чтобы захватить .

Galaxy S8: сделайте снимок экрана длинных страниц с помощью захвата прокрутки


Вы когда-нибудь использовали функцию захвата прокрутки Samsung? Это позволяет пользователям захватывать изображение большего, чем то, что может отобразить ваш физический экран.Он отлично подходит для захвата целых прокручиваемых страниц или приложений в одном изображении.

 1. Перейдите к тому, что вы хотите отобразить на снимке экрана.
 2. Сделайте снимок экрана с помощью кнопки или смахивания ладонью.
 3. Предварительный просмотр и несколько параметров появятся в нижней части экрана.
 4. Нажмите «Захват прокрутки». Вы также можете рисовать, обрезать или делиться из этого меню.
 5. Удерживайте нажатой кнопку «Захват прокрутки», чтобы продолжить движение вниз по странице.
 6. Готово!

Эта функция находится в разделе Smart Capture, который можно отключить.Включите / выключите его, перейдя в Настройки > Расширенные функции> Интеллектуальный захват .

Galaxy S8 Smart Select: овалы, квадраты, гифки и значки


Поднимите вещи на новый уровень с TouchWiz Smart Select. Эта функция позволяет создавать скриншоты в форме овалов и квадратов. Вы также можете объединить GIF-файлы и закрепить разделы экрана (чтобы они оставались плавающими над пользовательским интерфейсом).

 1. Перейдите к тому, что вы хотите отобразить на снимке экрана.
 2. Откройте панель Edge.
 3. Проведите пальцем влево / вправо, пока не найдете раздел «Умный выбор».
 4. Выберите, какой режим вы предпочитаете.
 5. Выберите область, снимок экрана которой вы хотите сделать, и следуйте инструкциям.
 6. Готово!

Здесь есть специальные функции внутри каждой функции. Например, можно извлекать текст из снимков экрана. Их также легко нарисовать, поделиться и т. Д.

Smart Select — это функция на панели Edge, которую можно отключить в настройках.Включите / выключите его, перейдя в Настройки > Дисплей> Экран Edge> Панели Edge .

Вы готовы к съемке экрана!

У Samsung Galaxy S8 есть что предложить, наслаждайтесь! Теперь вы знаете, как в полной мере использовать снимки экрана, поэтому продолжайте изучать, как делать больше, следуя нашей серии инструкций по Samsung Galaxy S8.

Вы можете узнать о следующей статистике:

В нынешний день выхода Samsung Galaxy S8 edge были объявлены названия самого популярного гаджета 2017 года.Одно, чего нет в новинках — кнопки «додому». Замени его на нажатую кнопку, чтобы был натиск с помощью специального воздушного колеса.

Раньше в любых приложениях к Galaxy S скриншоты грабили от натиска живых клавиш и кнопок «додому». Сейчас все меняется. Як зробити скриншот на самсунг с8? Даже сейчас это сделано, и это нужно создать до этого, что вы не очень хорошо знаете, как viconati такой функции.

Хвилюватися не варто.Заражены сами знаете, как снимок экрана на Samsung s8 edge.

путей

Є Килка путями, Як зробит скрин шот на Самсунг s8. С помощью первых двух вы можете создать необычный снимок экрана, а третий способ поможет вам создать дополнительный снимок экрана. Следуйте инструкциям, и вы все увидите.

Скриншот с дополнительными клавишами

Цей спосиб працює практически на коже Android-смартфона. Здравствуйте, вы можете запустить снимок экрана на Samsung Galaxy S8 є дополнительные параметры.Что нужно сделать?

 1. Вибирамо к экрану региона, как нам нужно покупать.
 2. Натиск мгновенных кнопок еды и смены еды. Утримумо.
 3. Воспроизведите короткую быструю анимацию и звук с помощью затвора камеры.
 4. Знаком с экраном вылетов.

Покажите снимок экрана на Samsung s8 , перейти в надстройку «галерея». Так же можно иметь табличку с вбудован файловым менеджером … Для получения дополнительной информации зайдите в Google Фото или в «Мои файлы».

Как узнать знаки с помощью инструмента Android File Transfer или командной строки Запах доступен в / pictures / screenshots.

Узнай, проведя пальцем по экрану

В новом флагмане меньше одной функции цикава для создания вывесок. Ищите простой способ работы со снимком экрана, а также разбивайте его рельефными клавишами. Оже, щас надо избавиться от скриншота на Samsung s8 edge.

 1. На экране нарисовано рукой к краю зла справа.
 2. Bachimo — короткая анимация на экране и звук затвора камеры, как при использовании первого метода.
 3. Метод включений не является обязательным, или его можно включить в настройках по мере необходимости, если вы играете знаками, когда у вас есть особый викторианец.

Чтобы включить свайп для открытия экрана, войдите в меню налаштуван. Прокрутите вниз до пункта «рух». Vibiraєmo «рука и олово», натиск «проведи пальцем», скробити скрин-шот.

Як зробиты довгой скриншот на смартфоне

Иногда нужно получить больше. Например, создать вывеску со всеми аспектами сайта — сверху вниз. Цена может быть изменена за добавление одного знака на Galaxy S8. Вы можете получить одну отличную вывеску дисплея за дополнительный скриншот, на котором все расположено. Як це треба зробити.

 1. Робимо — экстравагантный знак метода.
 2. Натиск «хватай больше».Необходимо увеличить экран и прокрутить вниз.
 3. Натиск дал возможность застыть тихо, пока не все исправлено, но нам это нужно или даже недосягаемо для низа стороны.

В одиночку вы можете просмотреть большой объем памяти в памяти телефона. Ось як з цим бой Самсунг. Специальные скриншоты доступны в общем разрешении — 2690 × 1440 пикселей.

Ось в принципе и все. Теперь вы знаете, как создать мультимедийный снимок на Samsung Galaxy s8.Выбирайте любой из способов и упрекайте.

Историк и программист Здобувач научной эстрады кандидата исторических наук. Акции с высокими технологиями и развитием мобильной индустрии. Это тоже исторический процесс, который мы видим в названии новой эпохи. Ориентируйтесь по компьютерам не дотягиваясь как можно быстрее, чтобы охотиться на широкий загал, как в смартфонах. Несмотря на то, что это смартфон, в нем есть величественная рыдкисть и даже каннабис этого года в коже.А про чудо техники я хочу поговорить и поговорить, поймать шкуру божественной посткомпьютерной эры.
+ Google

Galaxy S8 и S8 + — два лучших Android-телефона в 2017 году. Але дечего «все еще не видно». Обида на устройство, как на видомо, повеселила злобный користувач приложений Самсунга с физическими кнопками Home. Вместо него было что-то вроде экранной кнопки, за добавлением умного вибрационного двигателя, имитирующего физическое давление. Новое дизайнерское устройство означает новый pidhand, пока не будет сделан снимок экрана.

Раньше любители могли сразу снимать снимок экрана, вытаскивая физическую кнопку «Домой», кнопку «живой» или блок. Для моделей Galaxy S8 вам нужно использовать больше клавиш для большого количества пользователей.

В одном из новых смартфонов можно изменить снимок экрана, нажав правую кнопку сразу на правую, кнопку для смены функции и кнопку для смены корма (регулятор роста еды есть злой). Отправьте их через секунду, и на экране появится превью известного снимка экрана.

Функция снимка экрана — отомстить трем принципам оптов. Первый шаг из них — нажать на всплывающие кнопки телефона и прокрутить изображение и автоматически «запихнуть» два изображения в одно довгу. Его можно найти во всех списках и веб-сайтах.

Другой вариант — также заполнить экран и сохранить в нем возможность создавать скриншоты, не заходя в дополнительные программные инструменты для редактирования. Для этого нужно нажимать кнопки «Обрезать» снимок экрана.В результате показа будет показан превью с экранными кнопками. системная информация … Когда верхняя панель задач автоматически видна со скриншота. Уже была сделана возможность допить корицу в тихих випадках, если користувачи не хотят отображать это на скриншоте с дополнительной информацией.

Третий вариант — это возможность рисовать поверх снимка экрана и добавлять аннотации на экран. Вы увидите вельму с корицей тихими каплями, если вам нужно увидеть фрагмент скриншота.

Неважно для тех, кто, глядя на новый смартфон, в основном уважает тех, кто знаком с их аппаратными характеристиками. Получите ужасные хлопоты, связанные с плотно подогнанным чипсетом, и тот факт, что Galaxy S8 имеет хорошее мнение экспертов. Но на самом деле, користувачев необходим, для нового устройства «из коробки» с привидениями, бажано, обворовывая цену в лучшую сторону.

Usb оптическая ручка misha без рта.Як зробити с компом несут ручку для рисования ?! Як працю медведь


Компьютер Миши — объект денег и расточительности, поэтому мысль о покупке в Китае придет далеко не на шутку. Куди проще зайти в любой магазин цифровой техники и прибати, как Миша. Для экономичного часа очевидным плюсом является то, что вы сможете использовать физиологический и функциональный гаджет. Осмотрите задания, чтобы добить незлобного «жадного».Аджэ колимова иддэ про компьютерные мишы 99% пользующихся персоналом представляют собой ось такого устройства
… Хочу, чтобы вонь гремела, і. В этом году роман про компьютерную оптическую мишень в форм-факторе ручки.
Ты купаешься с рукой за мой отряд. Основной режим победы — проведение презентаций в Powerpoint. Нияких надзавдан, крым як випендрит, впереди медведя не ставился. Сама копия, я не шучу, а скорее випадково натрап по новой на сайте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер: 14 х 2 х 41.4 см
Харчування: 1 x AAA (не входит в комплект)
Частота: 2402 МГц — 2480 МГц
Каналы: 16 (автоматическое скачкообразное изменение частоты)
Номинальное рабочее напряжение: 5 В
Номинальное рабочее напряжение: 15 мА
Тип: Оптический
Максимальная скорость: 14 дюймов / сек
Дозировка: 500CPI / 1000 CPI (сменная)
Интерфейс USB: 2.0
Сырный колир
1 х Миша
1 х приймач
1 х упаковка

КОМПЛЕКТНЫЙ НАБОР Пристрий поставлялся в раздробній упаковке в види комбинированный блистер.
На коробке видны знаки, которые можно применить к виробнику и модели Миши. В конце концов, это более конкретные, в конце концов, дружественные операционные системы.
Небольшой вклад в инструкции, прописки в китайском и английском переводах, дублирование информации со стороны продавца. В комплекте нет программы для просмотра диска, но нет программы для просмотра.
В аккумуляторном блоке есть еще один комплект для хранения — загадочный USB-ключ.

Миша Физические размеры гаджета — 142х21х41мм, тактильно в руке можно использовать канцелярский маркер.

Однозначной коллекцией назвать нельзя: пластик тонкий, сборник клипсовой. На корпусе есть наклейка с параметрами крепления.
Вся конструкция должна быть загрунтована на 1 шуруп, который скреплен самой наклейкой.
Под гнетом жалобно пищат седые и искривленные граубюндены.Струс имеет форму козла, одна незакрепленная пуговица, розташована в центре (выиграла «ливу» у звычайного миши).
Для усунення дискомфорта в основании пуговицы використан есть небольшой фрагмент двустороннего скотча. Разрывы тоже нельзя назвать идеальными … Собсна, Китай. Вага практически нечувствительна.
В устройстве 4 кнопки и 1 стик.
Кнопки короткие и жесткие, при нажатии они высыхают. Прокрутка плавная, функция кнопки включена.Кнопки переключения CPI индикаторов нет, но режим реверса тихий. Видимость изменения CPI от 500 до 1000 и блокировки navpaki me niyakїї наглядна.
На запястье Миши тумблер включения прибора. Зробити можно делать зубочисткой или обрезком.

РАЗБОРКА Меня не устраивает не процесс, а священная традиция.Я не собираюсь баловаться с расшифровкой букв; В одиночку мне ясно: комплементарный 2013 год за гранью миров цифровых технологий — цена «камъяний вік».

CONNECTED I ROBOT Для подключения Misch к ПК не требуется ни диска, ни бубна. Вам просто нужно вставить ключ в USB и включить мишу. По курсору можно перемещаться без перезагрузки компьютера и его правильной настройки. Расстояние робота, закрепленного на приставке — 5-6 метров. Когда Мишу включили, я пошел дальше и потестил парой тестов. Общие технические параметры Миши я просил по программе AIDA64


Нам позвонил наш misha ELAN PS / 2 Port Smart-Pad.В параметрах можно увидеть функционал гаджета. Вопреки оценкам, функция статична — поставить или убрать галочку можно. Когда устройство было настроено, водитель начал нажимать. По запаху мы знаем о випадо «амнезии» рапта Миши.
Плавность движения курсора по монитору Плавность выставлена ​​на частоту срабатывания Миши. Размер этого индикатора для взгляда можно посмотреть за дополнительными программами Mouse rate checker .
Средний результат — 200. Результат в прямом смысле «средний»: совокупность игроков видит развитие в разработке. Для среднестатистических нужд этого обычно достаточно. Ради «простой смертности» цель — її показатель льда перевищує 140–150 Герц.
Кажется, невозможно преобразовать DPI, поэтому я не знаю программы, отображаемые в Интернете (почему?). Донгл в процессе эксплуатации практически не греется. Автономия пока не изменена, малый срок победил.

ОСОБЕННОСТИ Весь Миша — очень особенная личность, и, поскольку Ви еще не созрела до її Використання, пара братьев — нет. Если вы видите прагматизм над виробленностью, то майте на увази:
— Первый час користуватися плюшевого мишку не кстати. Через 2-3 дня вам нечеловечески дадут звычайна Мишу;
— Написав початок викторианской за 2-3 года, у вас будет шанс посмотреть там, где есть большой палец, отвечающий за «правую» клавиатуру.При всей насадке кнопка практически не выступает над поверхностью корпуса;
— Прокрутите Миша працю навпаки, тобто, крутите колесо «на себя» боком идет не вниз, а в гору;
— Нахиль миші-ручки мозливые лишены 40-45 * вертикальности. При большом кути нахилу звук с поверхности поглощается и курсор застревает.
В роботизированном мише виглядывает так:
В модели Якости, сыграв старшего Юнака около шести скал

ВИСНОВКИ Миша працю, показионал функциональной викону.Вряд ли он будет полезен для стрельбы по танкам, оригинальному подарку ale zide yak или по вузскому спектру построек. Планирую купить +11 Додати в Обране позволь мне осмотреться +19 +36

Гаджет, как на Рождество є в скиновой будке. Вплоть до шикарной насадки, которая позволяет передавать и отправлять щелчки на мониторы компьютеров, все больше vimogs представлены в скин-рок. За последние десять лет он менялся, звонил и технически.

Медведь имеет «хвостик», мешочек заменителей сенсорного диода, а также простую форму руки.Народ продолжал развиваться, и компьютеры медведей готовятся. Во-первых, компьютерные виробники могут с гордостью похвастаться новой винной лодкой с медведем на ручке.

Миша-перо стал ориентиром для дизайнеров, художников, кресел, да и сразу, основывается ли творческая профессия на компьютерном графике. Медвежонок обрезан вручную, поэтому разглядеть размер маркера змеи практически невозможно. Это еще практичнее и удобнее при открытии эскалации.

Вы можете легко перетасовывать слайды и перетаскивать курсор к другим объектам, изображениям на экране. С таким гаджетом вы быстро раскрасите, напишете, закрасите и вставите точную мету для кликов. Купите пен-миша, и вы станете своим директором из хранимых электронных подписей.

Медвежонок для компьютера можно использовать на любой поверхности. Стоимость доставки указана для правильной покупки аксессуара. Пратсю крепится от батареек, а это значит, какие-то дротики от компьютерного стола.Перед компьютером необходимо будет снять подключаемый модуль, который обеспечит передачу дани.

Пуговицы и пуговицы на бусинках возле окуляра ручки расположены в вертикальном положении. Поворот кнопок мягкий и быстрый. Кнопка включения / выключения расположена в нижней части корпуса, и трохус вставляется в новый, который уникален в нижней части корпуса. Купите ручку-медведь для компьютера, и вы станете прекрасным подарком в виде колеса одному художнику.

USB-ручка для рисования

проприетарна в трех модных вариантах. Классический черный пидиид для обыкновенных людей, и блакитный и червонный, для пения в их творческих нравах.

Купить пен-мишу без рта, и вы будете просто в тисках, потому что легко увидеть, являетесь ли вы манипулятором, недоступным для недоступного миши. Размер гаджета 14 х 2,3 см, его легко носить в сумочке и в клатче пиджака. Загалом, річ необходимо и правильно для тишины, но не для комфорта.

Плюшевый мишка на экране ручки за компьютером подрастет до удовольствия и детям. Дети быстро освоят азы фотошопа и компьютерной графики, с умным гаджетом. Функция автоматического включения приставки в периоды «простоя» составляет более трех игл, что позволяет отключать аккумулятор в экономичном режиме.

Мишка на взгляд_ ручками для компьютера. переваги

 • Зручнее розташування пуговиц;
 • Не устанавливайте на компьютер дополнительные драйверы;
 • Митцный и принимающий пластик на точку;
 • Комфортные тримати в ручках;
 • Безротова и не заряжает;
 • Просто при використанне;
 • Расширение возможностей в компьютерной графике;
 • Ставка доставки.
на компьютере, у нас есть оригинальные обновления до компьютера или ноутбука. Цена на медвежью ручку для компьютера, чтобы ограбить гаджет, доступна шкуре.

Технические характеристики

 • Частота: 2,4 ~ 2,483 ГГц;
 • Радиус диаметра: 10 метров;
 • Доза: 500/1000 сПи
 • Рабочая губка: 15 мА
 • Сумма ОС
 • : для Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS, Android OS;
 • Тип харчування: 1 батарейка ААА;
 • Размер: 14 х 2.3 х 1,5 см.

Комплектация

 • 1 ручка Misha Pen;
 • 1 x USB-приемник 2,4 Гц;
 • 1 x Доставка для Миши.
 • Давно не удавалось доработать идею на ПК, так что побалуйте себя Photoshop и Illustrator.
 • Итак, планеты для ци, але купувати, аля, «попробуй и забути» вставил необоснованные решения))

То, что было нарушено, было опасно для того, чтобы идти вручную… А что у нас? Правильно — медведь)

А теперь у нас есть маркер, в который можно попробовать кишку засунуть.

 • Як виявилось, не все так просто, в медведях из деталей, поиграйте побольше, не влезает в маркер .
 • Тем не менее, якшо пошукати — это можно узнать медведь , Всередині обьевска — 2 электролита по 47 мкФ / 10В (один на крючке, а другой на кнопках) + керамический конденсатор на 100нФ.
 • С ПК можно подключаться без передней панели, все кнопки можно использовать без передней панели.
 • Чип уже включен в датчик + контроллер.
 • По габаритам — микросхема DIP .

1) Что за медвежонок як?

Це КАМЕРА, як «фотограф» сверху. Информацию следует учитывать в соответствии с «приметой» от начала и до начала изменения.

 • Просто я знаком с высокой швидкистью.
 • Для того, чтобы «камера» бачил, так что вы знаете — її підсвічує світлодіод (называем червонией), МОЖНО поставить бэ-якы (іншого цвета / размера). І живу от кого угодно навсегда.
 • svitlodiod синхронизация між И изменение качества уничтожено для экономии энергии, для защиты матрицы (камеры) и эстетики.
 • Важный момент — оптика … Ощущение простоты — требуется «картинка» поверхности пули, в загальном, как в милнице.
2) Что нам нужно, чтобы повторить?
 1. медведь з в одной микросхеме (Яка — вище). Цена — 3 долари. С ней есть щепа, ошпарка и лен.
 2. Маркер (тоже вище). Выиграй за 50 копеек))
 3. Клей-расплав.
 4. Svitlodiod 3 мм (цвет бе-який)
 5. Пуговица без фиксации (внизу є фото). Будет аналог левой кнопки Миши.
 6. Что-нибудь для декора (виновата ручка для дизайна бутика с дизайном;))
3) Атака:
 • Медведь розибрати (можно менять футляр, он нам не нужен).Едем така , Вона дешево и одночипова!

 • Змалювать микросхемы термостатов ( фото внизу, цэ стык ). Вы можете оплатить задание.

 • Чтобы увидеть ненужную часть оптики и приклеить термоклеем к сенсору:

 • Используйте маркер. Верхняя часть нам не нужна.
 • Создать кортик для кнопки

Пуговицы можно взять так:

 • Навісний припой для подхвата МК + провод + для пуговицы + обвалка.M поставьте себя в маркер.
 • Заливка термоклеем

Weyde shhos тоже)) Драйвер не требуется, медведь еще:

Пишу в графическом редакторе и целый день провожу за компьютером — а медведь для меня не просто устройство, а инструмент для роботов. Том, наткнувшись на просторы Алиэкспресс, на це чудесных пристій, опробовал в доме — благо цена на эксперименты.Ось подачи в магазин Продавец уложил все вдоль и поперек — заказ прибыл за 20 дней до Киева.

Отже, конструктив:

 • пришістій ​​в разобранном виде. Его можно хранить от магазина, туши медведя, давки, аккумулятора и мини-USB, который можно вставить в розетку на компьютере. Мизинчик аккумулятор. не входит в комплект поставки. Никаких проводов не требуется — это можно сделать вручную.
 • Тело медведя само хранится с неподходящей посадкой деталей, и в принципе не сыплет медведя на робота, не трется и не скрипит, лежит в руке, и выглядит так ручка, оснащена кнопками стандартного медведя и колесиком. Как только я подхожу к медведю цю, я могу быстро звучать, но если я это делаю, то сразу же начинаю звучать. Итак, стараемся не заряжать — снизу на корпусе; є еще переключатель маленькая черная кнопка, аккумулятор не садился, если не использовать плюшевого мишку.
 • Продавец предложил три варианта цветового решения

Робот добавляем:

 • драйверы не требуются, компьютер быстро распознает медведя
 • Действия можно проводить не только в графических редакторах — а просто повторно просматривать Интернет, хотя записывать нужно — вы можно выставить мишку на обозрение или просто положить на стекло. Вспомнил, как я такого смуглого яка у себя украсил — красивее, чем односторонний — типа аркушской бумаги — тоди робота точен
 • Рекомендую поднять медведей, для более точного попадания.

Важно сказать, что это случилось с нами, когда мы были роботом на персональном компьютере или планшете без Миши. В мире ежегодно насчитывается более 350 миллионов плюшевых мишек, и очаровательная ссуда у оптика — не единственное среди них. Те, кто занимают доли секунды за раз, вимагало на час, просто играют на клавиатуре. С ростом популярности и внедрением графических изображений проблема стала особенно актуальной, ведь предлагаемая вам оптическая миша из изображения олигарха предназначена не только для знаменитых и любителей графики!

Ручка-миша может стать отличной заменой весьма специфической компьютерной миши для всех, кто хочет легко и точно управлять курсором.Мабут, цена самых красивых оптических миша, тонкие линии кресла schob, надежные эскизы и заметки с осторожностью. Прекрасно подходит для рукописного введения символов и ошибок.

Теперь люди творческих профессий могут не уметь рисовать по характеру набора текста на клавиатуре. Легкий и удобный Миша для планшета станет прекрасной удачной альтернативой гусиному перышку, ведь они записали великие строки из классики русских путешествий. Стилус-Миша, так как он будет вам предложен по наиболее приемлемой цене, вы увидите его с турбонаддувом около вашей линейки.Вон автоматически вимикаєтся, как будто натчнення все-таки превзошла тебя, и нагадь про необходимость сменить мощность батареи. Палочки корицы у вас не получится. Сидеть за письменным столом, сидеть за столом литаки, в кабинке, в офисе или на прогулке — везде и если вы можете быстро исправить своего врага и имидж. Оверваги насадок без рта очевидны, а удачный дизайн оливца-миши придаст вашему образу дополнительный имиджевый акцент.С первого взгляда вы отметите врага не только талантливо, но и творчески.Инновационная безротовая оптическая система не требует установки дополнительных драйверов. Вона фиксируется колесиком для переворачивания боковин и специальным датчиком для плавного регулирования руки. Купить олівец-миша сейчас набагато вигіднее, вы можете увидеть это сейчас. Уже давно Маслины не признавали таких божественных метаморфоз, мелодично, только тогда, когда стены казались удачными.
Подарите себе и своим друзьям чудесный пристій, словно пробуждающий великую тягу к творчеству!

юстиции | Лайфхаки внутреннего общения: как сделать собрания сотрудников эффективными

Лайфхаки внутреннего общения: как сделать собрания сотрудников эффективными

17 нояб.2020 г. | Судебная власть, юстиция

Хотя собрания персонала объективно необходимы, они часто отнимают значительную часть рабочего времени и снижают производительность. Реда Молиене, международный эксперт проекта ЕС «Право-Правосудие », посоветовала сделать собрания сотрудников эффективным инструментом во время вебинара «Внутренние коммуникации в судебной системе» обучающего курса «Модельные коммуникационные решения для украинских судов».

Согласно исследованию Harvard Business Review *, 71% руководителей высшего звена называют собрания сотрудников непродуктивными и неэффективными. Команда обременена тем, что собрания персонала проводятся намеренно часто, их неправильное и нечеткое планирование (отсутствие повестки дня, расплывчатые темы), неточное таргетирование (вовлечение участников, не имеющих ничего общего с целью собрания персонала), плохая модерация или его полное отсутствие, а также отсутствие выводов или дальнейших действий.

Следовательно, для устранения этих факторов при планировании собраний персонала необходимо учитывать следующее:

 • Время, место (указывается, чтобы участники планировали свой день и не тратили время на поиски места встречи, если оно изменчиво и не всегда постоянно).
 • Целевая группа (участники) — только те, кто может внести свой вклад и может принести пользу. Наконец, при необходимости, вы можете сообщить другим участникам по электронной почте о результатах собрания сотрудников.
 • Конкретная повестка дня (продолжительность, темы, докладчики, модератор, время для дискуссий). Это поможет сэкономить время, эффективно модерировать встречу с учетом сроков повестки дня. Соблюдение повестки дня позволит участникам планировать свое рабочее время на день, встречи и рабочий процесс.
 • Подготовительные работы. Вам необходимо подготовиться к собранию персонала, собрать мысли и сообщения, которые нужно передать, различать темы для обсуждения и просто привлечь внимание, определить алгоритм ожидаемого обсуждения, предвидеть реакцию участников собрания персонала и выделить время взаимодействовать с ними.
 • Резюме, выводы, дальнейшие действия. Всегда резюмируйте сказанное и обсуждаемое, чтобы избежать различных толкований. Всегда говорите, в какой версии вы утверждаете решение по тому или иному вопросу, кто будет исполнителем, каковы сроки, каков алгоритм. Если возможно, запишите эту информацию в письменной форме, чтобы при необходимости вы могли подтвердить достигнутые договоренности.
 • Распространение информации, контроль дальнейших действий. Результаты встречи доводятся до сведения участников или, если они касаются более широкого круга, общественности.В идеале — по электронной почте. Также желательно согласовать, как будет проверяться выполнение договоренностей — отчетность через определенное время, контрольная встреча, письменные уведомления и т. Д.

И еще несколько советов о том, как должна выглядеть внутренняя встреча, чтобы быть воплощением общепринятой культуры встреч. Соблюдение этих правил следует согласовать с командой или также распечатать их и повесить на стену в комнате, где обычно проводятся собрания персонала.

 • Говорите кратко и целенаправленно. Все мы знаем, что мы много работаем. Не нужно об этом говорить. На еженедельных встречах мы рассказываем о своей работе, уделяя особое внимание вызовам, вызовам, историям успеха и извлеченным урокам.
 • Всегда готовьтесь к встрече (читайте материалы, обдумывайте темы выступлений, готовьте презентацию, чтобы представить сложную проблему).
 • Вносите предложения, а не просто сообщайте о проблемах.
 • Следуйте повестке дня. В чрезвычайных ситуациях можно поднимать и обсуждать новые вопросы и темы.В других случаях эти вопросы могут быть назначены на следующее собрание (или дополнительное нерегулярное собрание по конкретному вопросу).

Как переделать интерфейс и бороться с ненавистью. Чемодан Enestech Software

Меня зовут Марта Цисарук, я дизайнер продуктов в компании Enestech Software, входящей в холдинг TECHIIA. Полгода назад мы полностью обновили один из наших основных продуктов — Senet. Мы нашли все старые ошибки, а также выяснили, как объединить бизнес, который хочет зарабатывать деньги, и пользователей, которые не уделяют столько внимания интерфейсу.

Далее я расскажу вам, зачем понадобился редизайн, как мы сделали и какие выводы сделали.

О продукте и о том, как мы пришли к идее редизайна

В 2017 году наша компания запустила Senet, SaaS-решение для управления компьютерными клубами и кибер-ареной. В нем есть админ-панель для владельцев и администраторов, а также игровой интерфейс.

Используя интерфейс игрока, гость оплачивает сеанс, выбирает игры, в которые нужно сыграть, проверяет время сеанса и видит информацию обо всех акциях клуба.

Кредиты: eSport Club SKiLL

При запуске нашего продукта мы были больше сосредоточены на части B2B, поэтому мы уделяли очень мало внимания интерфейсу игрока.Мы создали его, основываясь на нашем пользовательском опыте и некоторых рекомендациях менеджеров клубов.

Тем не менее, Senet стал успешным продуктом и вошел в шорт-лист лучших SaaS-решений. Админ-панель позволяет контролировать загрузку и финансы клуба из любой точки мира. И на панели геймера было несколько, но все же настраиваемых параметров.

На старте продаж в 2017 году у нас было всего два клиента — сеть IT Land в Киеве и клуб SKiLL в Одессе. Сегодня мы сотрудничаем почти с 2000 компьютерными клубами в более чем 60 странах мира.

Кредиты: блог Senet.Cloud

Когда у нас появилось так много клиентов, мы решили улучшить игровой интерфейс. Пандемия также повлияла на процесс редизайна. Мы создали новую модель монетизации продукта, но прежний игровой интерфейс мешал ее реализации.

Вот некоторые подробности о моей роли. До Enestech Software у меня был опыт разработки, но в качестве менеджера проекта. Я пришел в компанию в качестве дизайнера, работал над Senet с самого начала, а через 10 месяцев стал единственным Product Designer.Я создавал интерфейс согласно пожеланиям основного клиента. Затем я создавал дизайн-систему, общался с клиентами, обрабатывал отзывы, тестировал решения и масштабировал продукт — все те задачи, которые должен решать хороший дизайнер продукта.

А теперь подробнее о нашем редизайне. Теперь у нас есть 12 шагов, которые можно применить к разным продуктам.

1. Определите проблемные места старого интерфейса


Мы выделили несколько основных точек изменения в старом интерфейсе.

 • Комплексная поддержка и масштабирование

Мы создали оболочку без системы дизайна и стандартов, потому что тогда она была нужна нам быстро. Каждый разработчик писал код по-своему, и со временем сделать обновления интерфейса стало невозможно. На стандартизацию старых элементов интерфейса ушло больше времени, чем на создание интерфейса с нуля.

 • Несоответствие тенденциям развития мониторов

Создавая старый интерфейс, мы ориентировались на Украину и соседние страны и не учли, что на мировом рынке клубы все чаще используют мониторы с разрешением более 2560 пикселей.Это одна из тех вещей, которыми пользуются клубы для привлечения геймеров, не у всех дома есть такой дорогой монитор. Новый интерфейс должен был соответствовать этим требованиям.

В зависимости от потребностей клубы могли изменять только фон интерфейса игрока, логотип и тему. Но они не могли, например, отобразить на первом экране нужную геймеру информацию. В новой версии мы хотели добавить возможность настройки главной страницы.

 • Сложные и ненужные элементы

Обзоры и аналитика показали, что не все части оболочки понятны геймерам.А некоторые функции вообще не использовались.

2. Соответствие бизнес-требованиям


Senet изначально является услугой на основе подписки. Клубы платят фиксированную ежемесячную плату за выбранные функции.

При масштабировании мы обнаружили, что эта модель не будет работать в некоторых странах. Владельцы клубов практически не платили за лицензионное программное обеспечение и предпочитали, пусть и отстающие и не очень функциональные, но бесплатные. Однако это рынки с большим количеством игровых клубов и игровой аудиторией.Их можно было привлечь, предлагая Senet бесплатно, но с медийной рекламой.

С другой стороны, игровые клубы, которые уже использовали платную версию, хотели размещать видеорекламу, баннеры и новости о клубных акциях. Это важная часть системы монетизации клуба.

Вот где основная проблема заключалась в том, что реклама просто не вписывалась в наш старый игровой интерфейс. Поэтому одной из целей редизайна было добавление рекламных мест.

Корпус 1.0 и 2.0 главная страница

3. Применение аналитики поведения пользователей


Senet — это продукт B2B. Однако им пользуются не только владельцы и администраторы клубов, но и игроки. Это означает, что это также может быть продукт B2B2C. В первом интерфейсе мы немного обратили внимание на удобство геймера, а это значит, что нам пришлось исправить эту ошибку во время редизайна.

Нашей целью было улучшить взаимодействие с пользователем, интегрировать рекламу и бизнес-контент, чтобы не раздражать игроков.В противном случае, имея много отвлекающей информации, пользователь просто не найдет игру, в которую пришел играть.

Чтобы решить эту проблему, мне нужно было понять, как ведут себя геймеры при посещении клубов. Я использовал несколько инструментов аналитики. Самым полезным оказался Smartlook, интегрированный в старый интерфейс, который записывает, как пользователи взаимодействуют с интерфейсом.

Изучив несколько сотен видеороликов, я сделал два важных вывода:

 1. Если игрок проводит в клубе пять часов, он взаимодействует с интерфейсом только 8 минут.Это всего лишь короткий отпуск для запуска игры из списка, не более того. Есть и локальные особенности. Например, в некоторых странах СНГ и Европы пользователь должен зарегистрироваться, указав номер телефона. Таким образом, время внутри интерфейса увеличивается на три минуты.
 2. Руководство клуба заинтересовано в том, чтобы игроки дольше находились в интерфейсе, чтобы они переходили на разные страницы, видели информацию о предложениях клуба, клубных новостях и рекламных пакетах.

Надо было как минимум не увеличивать время, проводимое геймером в интерфейсе.Более того, вам не нужно размещать тонны информации в интерфейсе. Если вы сделаете его слишком сложным и перегруженным, пользователь, вероятно, не увидит нужной информации.

4. Провести функциональный анализ

Далее мне нужно было понять, какие функции важны для клубов, а какие они не используют. Например, некоторые компьютерные клубы продают пакеты на время и предлагают пакеты игроку в начале сеанса. Это было ключевой особенностью 65% клубов.

Страница каталога игр Old Shell

Что касается остальных вариантов, то оказалось, что они вообще не используются.Например, в каталоге старого интерфейса у каждой игры была отдельная страница, содержащая описание, снимок экрана, видео и дополнительную информацию на разных языках. Клубы должны были сами заполнять такие страницы, мы предоставляли только названия игр и обложки.

Когда я изучал каталоги клубов, то обнаружил, что не более 20% заполненных страниц. Но даже эти 20% геймеры проигнорировали. Геймеры приходят играть в игру, которую они уже знают, знают, о чем она. Мы убрали эту опцию в новом интерфейсе, и никто ее не упустил.

Страница каталога игр New Shell

5. Провести анализ интерфейса

Далее я проанализировал, как пользователи взаимодействуют с интерфейсом и какие проблемы возникают в этом случае.

Стартовая страница продажи старой подписки Shell

Ранее я упоминал, что в 65% клубов при запуске компьютера пользователь видит предложения игрового времени, поэтому такие клубы получают деньги заранее.

Просмотр скринкастов из Smartlook показал, что геймеры немного запутались с этой страницей.Нажимали не на те кнопки, не понимали, как закрыть окно и перейти в игры, часто по ошибке покупали пакеты.

Стартовая страница продажи новых подписок Shell

Это было весьма разочаровывающим, потому что я был тем, кто создал эту функцию для старого интерфейса. Но у меня тогда было очень мало опыта, к тому же мы торопились доработать продукт и не успели протестировать эту функцию на реальных пользователях. И у нас не было отзывов от клубов об игроках, сталкивающихся с этими проблемами.

6. Проведение пользовательских интервью

Параллельно с просмотром скринкастов я запустил анкету для клубов, чтобы получить контакты геймеров, готовых поделиться своими впечатлениями от взаимодействия с интерфейсом.

Интервью с геймерами подтвердили предположения: они приходят в клуб с одной целью — поиграть. Геймеры не помнят интерфейс программы на ПК. Они больше сосредоточены на других факторах, таких как временные затраты, уровень технологий и комфорт кресла.

Я тоже обсудил свои пожелания с владельцами клубов. Меня интересовало, что приносит их клубам больший доход. На основании интервью я пришел к выводу, что функции являются наиболее приоритетными.

В то же время для нас было важно интегрировать рекламу в интерфейс как канал монетизации нашего продукта, в то время как клубы хотят продавать свои временные пакеты и свои рекламные акции. Между этими задачами необходимо было найти баланс.

Затем я опросил администраторов, обсудил наиболее частые проблемы геймеров при взаимодействии с интерфейсом.Оказалось, что функция контакта с администратором, которая была в старом интерфейсе, позволяющая отправлять администратору текстовое сообщение, никогда не использовалась, возможно, они ее даже не нашли. Игроки предпочли старое-доброе «Эй, не могли бы вы подойти?».

7. Изучение продуктов конкурентов и тенденций в дизайне продуктов


После собеседования я перешел к анализу конкурентов Senet. Основные из них — ggLeap из США и Gizmo из Греции. Есть еще несколько старых не облачных решений.Они не обновляются и не поддерживаются, но некоторые клубы предпочитают сэкономить и все же установить их.

Примеры интерфейсов конкурентов

Некоторые клубы создают свои собственные программы, как и мы вначале. Но их становится все меньше, потому что разрабатывать собственный продукт дорого, а конкуренция в этом сегменте слишком высока. Теперь дешевле перейти на качественный современный SaaS с постоянными обновлениями и круглосуточной поддержкой клиентов.

Изучая продукцию конкурентов, я заметил, что они часто меняют интерфейс геймера, но в основном эти обновления касаются цветовых решений. Видимо, таким образом они пытаются вызвать у геймеров новые эмоции.

Главный вывод дизайна заключался в том, что интерфейсы подобных сервисов выполнены в соответствии с трендами 1990-х годов — в стиле скевоморфизма с использованием объемных изображений, как в интерфейсе Dendy Tanks.

Проблема в том, что такой интерфейс сложно разрабатывать и поддерживать.Простота — вот что важно для современных интерфейсов. И это было нашей целью, мы были сосредоточены на том, чтобы игроку было легче ориентироваться в оболочке, находить необходимую информацию и функции. Более того, большинство до сих пор не помнит, как это выглядит.

В нашей команде по этой теме было много споров. Некоторые считали, что нужно следить за конкурентами. Другие хотели использовать фирменный стиль и яркие цвета Senet, чтобы продукт ассоциировался с нашей компанией.

В результате наш дизайн получился простым и гибким, далеким от конкурентов. В качестве справки я также опирался на тенденции дизайна игровых лаунчеров. Например, на Riot, Origin и турнирных платформах, таких как Challengermode, интерфейсы которых чрезвычайно просты, в них нет ничего лишнего.

Мы позаботились и о мелочах. Для заполнения карточки игры админы, как правило, находили в Интернете изображения, которые обычно были вертикальными. В нашем старом интерфейсе изображение было квадратным, из-за чего часть изображения обрезалась, и это сильно раздражало.В новом интерфейсе я ввел вертикальный формат «обложек» и заполнил каталог готовыми красивыми обложками, чтобы админы не теряли время зря.

8. Ограничьте возможности настройки


Работая над прототипом нового интерфейса, я имел в виду известное противоречие: чем больше инструментов настройки получает пользователь, тем меньше он / она их использует.

Вот пример. В Slack можно настроить буквально все: цвет кнопки, цвет шрифта.Вы можете изменить код прямо в ColorPic. Но кто пользуется этими настройками? Может просто тема оформления из готового сетапа?

В новом интерфейсе Senet есть возможность изменять фон и переключать темы за пару кликов. В старом интерфейсе было четыре цветовых темы: красная, синяя, зеленая и желтая. Статистика показала, что этого вполне достаточно. У нас было не более десятка запросов на добавление темы от клубов, у которых есть собственные брендбуки с корпоративными цветами. Итак, мы обновили темы, но пока не увеличили их количество в новом интерфейсе.

Пример новой оболочки с разными темами, фоном и логотипами

9. Проведение пользовательского тестирования


Я перенес все необходимые функции, такие как покупка абонемента, поиск игр и запуск игры, вход в систему, из старого интерфейса в новую версию. Но некоторые функции пришлось полностью переработать.

Панель плеера в старой оболочке

Например, в старой версии вверху была панель информации о сеансе, показывающая, сколько игрового времени осталось, как начисляется время и баланс игрока.Панель была слишком узкой, и поэтому ее было трудно читать. Некоторые показатели, например баланс в казахстанских тенге, просто не подходили. Поэтому в первую очередь я увеличил панель и разместил всю необходимую информацию в виде списка — один под другим.

Панель игрока в новой оболочке

На этот раз мы протестировали прототип на реальных геймерах. Я знал, что опытным геймерам, которые использовали старый интерфейс, будет сложно перейти на новый дизайн, и привлекать на тесты сторонних геймеров.

Прототип меняли пять раз, пока я не убедился, что геймеры легко находят то, что им нужно, и интуитивно понимают, как все работает. После тестов я пришел к выводу, что в последней версии игроки быстро находили необходимую информацию и выполняли действия практически без ошибок. Однако пользователи старого интерфейса могут столкнуться с трудностями из-за длительного опыта взаимодействия с предыдущей версией.

10. Будьте готовы к ненавистникам

После завершения испытаний прототипа мы перешли к следующему этапу — разработке мокапов, написанию документации для разработчиков и созданию новой оболочки плеера.

После этого клубы предсказуемо разделились на тех, кто действительно хотел протестировать новый интерфейс, и тех, кто не хотел переходить на него каким-либо образом.

Многим администраторам интерфейс очень понравился, когда они его увидели, но, с другой стороны, почти все игроки, как я и ожидал, его возненавидели. С их точки зрения, это понятно, было внесено слишком много изменений, и если вы не привыкли работать с таким решением, это может быть сложно.

Кредиты — Весь Кривой Рог

Больше всего игроков разозлила кнопка выхода.В старой версии он был внизу слева, а я переместил его вверх вправо, где находится кнопка закрытия страницы Windows. Это было связано со старой привычкой: геймеры, которые никогда не использовали старую версию, легко находили эту кнопку.

Однако, как показывает практика, если игрок приходит в клуб раз в две недели, ему потребуется не более месяца, чтобы без проблем взаимодействовать с новым интерфейсом.

11. Учитывать конструктивную критику


Некоторые клубы протестировали новый интерфейс только на одном компьютере, но потом решили не идти на это.Поэтому мы решили привлечь таких клиентов не новым дизайном, а новыми инструментами.

Я создал специальный документ для службы поддержки, где служба поддержки добавляла отзывы клубов. Вначале это была чистая ненависть, но со временем появились конструктивные комментарии, которые мы учли и реализовали.

Когда пользователи опробовали новую версию, мы получили массу комментариев с просьбами о новых функциях. Мы обратили внимание на количество подобных запросов. Если нам показалось, что эти предложения актуальны, мы решили их реализовать.

Мы выпустили новый интерфейс в июле 2020 года, и теперь, восемь месяцев спустя, мы переводим последние 20% клубов на новый интерфейс. С одной стороны, мы больше не поддерживаем старую версию, с другой стороны, наличие новых функций является для таких пользователей решающим фактором при выборе версии интерфейса. Попробовав новые варианты, даже хейтеры сошлись во мнении, что новый интерфейс лучше.

12. Оцените свои цели


С помощью нового интерфейса мы решили критические проблемы, удовлетворили ожидания бизнеса и пользователей и предоставили возможность масштабирования.Теперь вы можете встроить рекламу в интерфейс и изменить систему навигации для более эффективного общения с геймерами.

Новое главное меню — это место для рекламы и информации о клубе, это первое, что видит геймер после включения компьютера. Каталог игр выполнен в виде специальной кнопки. Это еще один щелчок, но теперь у вас есть дополнительное место для взаимодействия с игроками на главной странице и в каталоге игр. Больше мест для вашей рекламы.

Давайте подведем итоги


Размышляя о редизайне, помните, что это инструмент решения проблем, а не выражение чьих-то эстетических предпочтений.И его причины должны быть обоснованы. Это могут быть технические проблемы, мешающие масштабированию вашего продукта, бизнес-логика, требующая добавления новых инструментов, или трудности в процессе взаимодействия.

Редизайн всегда связан со значительными финансовыми и временными затратами. Кроме того, вы обязательно столкнетесь с ненавистниками, потому что пользователи обычно не любят изменений в интерфейсе их любимых продуктов.

В нашем случае веских причин для редизайна было множество.У нас не получилось плавно поменять старый интерфейс на новый, хотя так было бы правильнее. Мы были вынуждены пойти на этот шаг, в том числе, чтобы облегчить геймерам взаимодействие с интерфейсом.

Однако мы столкнулись с кучей ненависти со стороны геймеров. Но я был уверен, что эти изменения оправданы, и они делают интерфейс более удобным и интуитивно понятным, эта ненависть обязательно перейдет в конструктивную критику.

Именно это и произошло. За полгода с момента выхода обновления на него перешли 80% наших клиентов.Они получили новые, более эффективные инструменты для общения с геймерами, а Enestech Software получила дополнительные доходы от рекламы.

А как насчет вас, ребята, есть ли у вас успешные или неудачные кейсы по редизайну? Оставляйте их в комментариях.

Оригинал статьи на telegraf.design

Подписаться на новости

Yak zrobiti — шикарная будка для майнкрафта.Як побудувати гарний будинок

Хаотичный ритм жизни диктует потребности людей и вирватся из удушающих городских квартир и для проживания Комфортное индивидуальное проживание , Которое отлично подойдет как для пикантных вкусов, так и для самых маленьких. В наше время мегаполис ассоциируется с большим количеством шума, шума, загазованности, грубой силы и других факторов, которые не существуют, чтобы этого не произошло. Раньше великие места постепенно превращались в европейские места с небольшими тихими домиками.

маячи Власный киоск вы можете выростить в чудесный сад, который можно позволить увидеть в летнее время года, а по вечерам посидеть в компании друзей за свежей едой. Можно на майдане иметь детей, спланувать на террасу или веранду, и это просто считается всеми проблемами.

Современные технологии, а также универсальность материалов для здоровья позволяют вам жить жизнью вашего мира. Существует множество архитектурных стилей, позволяющих напрямую создавать вибрации и воплощать в жизнь максимально комфортный и индивидуальный проект.

Если дать волю своей фантазии, можно спроектировать и построить дачу с террасами в старинном русском стиле. Самыми крупными вариантами могут быть замок стилизации под эпоху раннего классицизма или элегантный дом в стиле хай-тек.

При проектировании, принятии стиля пения непросто забыть об использовании будки, в которой родина богата роком. Помилование в замысле и развитии матери может быть неуместной наследственностью.

Планирование Будинку

Перед началом процесса окулировки необходимо провести оценку геофизических и климатических возможностей мира, а также установить жилую комнату. Вибирь технологии буддивниства , Розташування коттеджей и дополнительных выходных в день, при оценке климатических умов все время можно розташувать дополнительные новости.

Ремонт будок на подъезде, ганк. Ганок будет прощен, прощен, а мы украдем и с доски, и с хныканья. Через поддверки от ганка виноват перенос входов во внутреннюю будку, через тамбур. Двухдверная конструкция для очищения помещений от проникновения холода.Из вестибюля вы попадаете в вестибюль (парадный).

Спереди — вход в ванную комнату и парадный вход в ванную комнату, в которую можно попасть из зимнего сада. Вітальню могут быть зробиты с развешиванием на двух поверхностях с вітражім или большим витком. От виртуального элегантного виноватого спускайтесь в спальню, к другому наверху. Звезды ф, з вітальні стенды по организации поступления в подростковом возрасте. Добре розташувати на летней террасе. Орієнтація вітальні — в первый день или впервые.

Стол красивее проекции подовженой формы. Сразу есть корпус, казенный блок будки, кухня, котельная, пральная, комор и сантехнический университет. От хозблока есть проект пройти к двери.

С другой стороны, в центре спальни, две ванные комнаты. Один — в общежитии отцов, другой — для остальных членов семьи. Спальни Влаштовувати красивее на скидных сторонах, с выходом на балконы или лоджии.Выходяч из вимог пожежной безпека, из другого поверх очередного обовьязкова передача еще один выход.

Такой базовый набор используется как для дачи, так и для жарки. Если вы бажанна, вы можете спланировать и добавить дополнительные услуги, которые необходимы для комфортного проживания членов семьи. С другой стороны, или в случае с виртуальным, вы можете розташувать кабинет. На цокольном этаже — сауна с бассейном, баром и бильярдом.


Из какого материала будувати будинок

Вибирь материал для бизнеса , Мабут, самый важный момент в проекте.

 • Цегляны маленькие хозяйки, а также самые лучшие и респектабельные варианты проживания. Несоответствие — необходимость в надежном фундаменте и парогидравлической изоляции. Пристрастие цеглянной будки в 4-6 раз дороже деревянной;
 • стенд z холл из бетонных панелей важно, чтобы они были красивыми и удобными. І по цене дешевле целого;
 • Деревянные будки могут иметь небольшой шатун, низкую теплопроводность, многое можно обойтись без внутренней обработки.Недолик — меньша в поровняны з цегляным будинк понижением, трилогией и усадкой, биологическими факторами;
 • Будки из пенобетона будут удобными и умными. Весь учебный материал недорогой, оперативен в эксплуатации и вологостике. Не требуется дополнительной теплоизоляции. Незавершенное — требуется обработка.

Спиральные проходы и нехватка материалов для бизнеса, можно создать остаточную вибрацию и начать свой проект.

Стиль и мода в архитектуре

При проектировании и проживании в коттедже недостаточно заниматься мелкой модой, она быстро меняется.Он стильный и модный в текущем сезоне, и дойти до него можно достаточно скоро, чтобы потерять актуальность. Классика в моде. По замыслу красоты, виноват дом, но простим, немного уютнее.

Красота стенда визуально запускает архитектурный дизайн и ландшафт. Внутреннее пространство будки с естественным оточенением объединяет зимний сад, открытые террасы и большие окна.


Я визуально уберу будку, добавив краски и обробку.Для этого головокружительно осматривали фасады будинков, архитекторы использовали такие приемы. Выделяют из этого материала цветные белые листы, ганко и колонии.

Обробляют контрастные другие поверх чердака. В начале будка, и подойди и накройся материалами из основной части будки. Для качественной обробки вешают обрамление викон, карниз, бордюр. Важная часть звнишного вида будки є його дах. Красоте Додаткова дом придавали невысокую освещенность, до 50-60 см.

Головная часть последнего вида используется для строительства здания и материалов. При строительстве из монолитного бетона существует реальная возможность раскрытия невидимой формы во внешнем виде, нависания над стенами, круглыми башнями и балконами. Кабинки из чегли можно украсить кладкой из фигурок. Деревянные будки особенно отделаны из повседневных материалов для пробуждения. Зловоние хорошо впишется в природный ландшафт.

Комплекс удачных складов, вроде вдали архитектурный проект, вдали здание из стройматериала, сумма здания — запорука , устроить гарного будку мриї и комфорт.

Видео о тех, кто любит останавливаться в гарнитуре

О тех яках, оставшихся гарнией будкой, Все господа будут в восторге. Технологии развития частных уик-эндов низкого уровня в текущем году основываются не только на естественном флирте. Универсальность способов построения буднего дня дает вам возможность выбрать оптимальный вариант для конкретного реляфа и климата.

Фахвики ловко разделят все индивидуально на две группы:

Будки из бетона, сосновых блоков, керамического камня или цегли;

Конструкции из дерева с разными методами обработки.

Можно остановиться на дилянци по одной из числовых технологий, скин свой плюс и минус.

Переваги будки с пиноблоками

1. Відмина звукоизоляция будки.

2. Экономика по отношению к другим учебным материалам.

3. Легкость блоков. Це позволяет на час ускорить установку st_n. Как правило, будки из блоков будут израсходованы на несколько месяцев. Легкость, с которой возводится дом, позволяет не возводить разборный и дорогой фундамент, что значительно снижает пристрастность всего проекта.

4. Экологичность материала. Пиноблоки вибрируют от суммы песка, цемента и воды. Количество добавок и пластификаторов в них минимально.

5. Хорошая теплоизоляция стин с пеноблоков. Цэ уменьшую витраты при додатковом утеплении.

6. Пожезна безпека. Стены из блоков легко выдерживают высокие температуры.

Незавершенное строительство будки с пиноблоками

1. Шум от блоков. Мятный бетон может показывать большое статическое накопление, даже при неправильной транспортировке и резком ударе здание просто задрожит.

2. Храм из водной глины. Суммарный показатель для пиноблоков составляет примерно 15%, поэтому нужно говорить о необходимости вязкой гидроизоляции стина. Это їх чаще всего завершает звонок большим количеством.

3. Пиноблоки виноваты в обовьязковой посадке на специальный клей, который можно индивидуально адаптировать для придания кожистому виду бетону. Укладку на цемент следует производить так, чтобы значительно терялись теплоизоляционные свойства.

Эстетическая адаптивность пиноблоков

Как только господа забудут о них, как будто будки собираются строить из пиноблоков, то они подключатся к роботу по проекту признанного дизайнера.Название материала из армированного бетона для стен можно назвать гуммированным. Также легко перетянуть оригинальные рельефы, характерные для певческих архитектурных стилей.


Остановиться в будках из блоков легко и быстро. Ель цветная гамма ый материал мізерна. Заводчики оригинального процесса препроцессинга полностью разбудили, есть возможность удалить требуемые виды стинов.

Такого ранга, кабинки из пеноблоков и отличные решения для экономных джентльменов, так как не планируют быть спору со складными рельфами.

Традиционно для обшивки дерева используется очень экологичный материал. Ale yak Сможете ли вы украсить дом знатного? Сезонные на специальных предприятиях выпускают пиломатериалы. Win может принять бездушный вгляд и володин щё есть ряд плюсов.

Переваги будивнитства будка из бруса

1. Сходо легкая одинарная будка из бруса, не важного для фундамента.

2. Способ укладки стен позволяет регулировать эффективность элементов, а также визуализировать звуко- и теплоизоляцию.

3. В названии и внутренней обработке стен нет необходимости. При правильном дизайне и правильном уходе брус может быть захватывающим и манящим зрителем.


4. Оформление бюджетных ссуд на все месяцы.

5. Как только будки остаются из бруса, если они используются только в тепле камня, то дополнительное утепление стен не требуется. Це скоро будет витрати.

Незавершенное строительство будки из бруса

1.Дерево обовьязково вымагает специальной противопожарной обробкой. Вона также виновна в захвате всех ком.

2. Промышленный способ сушки древесины для передачи тепла в печах при высоких температурах. Смола кристаллизуется во время процесса в середине материала;

3. На будке из бруса можно произвести перепланування.


4. Прокладка электропроводки в таких будках должна производиться в специальных каналах завода виробництва.Для работы робота cich необходимо наличие квалифицированного спортсмена.

5. Деревья кабин меняют свои геометрические размеры, вытягиваясь навстречу судьбе. В зимний час она может составлять от 10% до 15%. К этому конструкция дверей виновата в продумывании урахування последних изменений конструкции.

Эстетическая адгезия бруса

Падая в виде бруса, будки зного вглядывают в путь. Оцилиндрованные бревна вскрывают стену из элементов такого же диаметра.Экстравагантная планка самого частого желания закрыть призыв к здоровью.


Власники дилянков, которые думают о тех, кто будет украшать будки, выбирают, как правило, профилирование из клееного бруса. Весь материал на складе пишется с прицелом, тем более ловко. Вам не нужна дополнительная внешняя или внутренняя обработка.

Скилки кошту будки пробуждения из пеноблоков или балок

Быстрый анализ двух современных пробуждающих материалов позволит вам построить окна, но стойки из блоков будут дешевле.Возможности первого бездушного оброба огромны. Її Товарищество Кинцева может предоставить цену на будку из бруса.

В таком ранге, вибрируя проект майбутного дома, необходимо проводить все витраты для обработки и проведения коммуны.

Якшо ця стаття «Як побудувати гарний будки в майнкрафте» помогли вам, или просто удостоились, поделиться в соцсетях. Не экономьте на камышах и мы будем за вас рады)

Одна из особенностей Майнкрафт — это возможность создать красивый дом.У вас есть много инструментов, чтобы участвовать в жизни, будь то фантазия о гравитации. Бажайте жизнь в злой яме — будьте лаской, но если вы не можете жить без замка часами церковных походов — возьмите инструменты в руки и дерзайте. Все, что вы можете делать, это оставаться в Майнкрафте, чтобы увлечься своим воображением.

Закладка фундамента

Если вы хотите начать рабочий день — вам нужно запастись огромным количеством ресурсов, поэтому я не знаю, куда вас ведут ваша щедрость и энтузиазм.Исправьте создание варто из фундамента — фундамента. Все в реальной жизни. Для сонного варто вибрируйте материал. Большинство камней происходит из-под земли, в залежи очевидной сирени.

споруда стин

Наступательная стадия — это конец стадии. Стены не получились пустыми и органично вписались в идеи интерьера, їх варто причесать шерсть существ, как добавить цветовую гамму живого. Жалко, что в большинстве случаев гобеленов нет, поэтому шерсть — единый материал, подходящий для таких целей.Над стеной необходимо разместить каркас для майбутного даху. Самый оптимальный вариант — разрастание його на вигляди пиратства. Материал каркаса можно вибрировать, будь то мятно и гармонично подрезанная голова, соединяя будку с другими элементами.

Установка окон и дверей, а также «последние штрихи»

Теперь час открывать двери и окна, чтобы гости не могли попасть на вашу территорию. Залишилась дрибничка — добавить внутренние элементы: мебель, розочки, картины и так далее.Inter’er Budinku — центральная часть внутреннего света мастера, поэтому здесь невозможно быть счастливым. Кожен будет его маленькой «крепостью», в любом случае он будет спокойным и спокойным.

А если у вас более крепкая бажання в доме на берегу березы моря, то для всего вам все равно понадобится, только материал будет використовуватися іншы — дерево.

Зачем нужно рахувати, когда строится красивая будка?

Старт на березках под утро — хорошее время для вибрации.Побережье виновато в том, что оно ровное, но конструкция шара — мицная, а вид из окна виноват в том, что вас очаровывает — невинно, что за жизнь на березе у моря? Что касается основания варто, знайте деревянные блоки, так что точно так же, как зловоние, вы можете продемонстрировать величественную неопределенность. На деревянные дубинки будок легко упасть, и вам придется заново строить и творить.

Сложный час постройки будки

Найваже в возведенной будке на березках — попробуйте заняться будильником на ходу.Датский вид покриття не перерастает в надежду, поэтому в нем много зусил, поэтому можно безопасно уберечь свою повседневную жизнь от примитивности природы. Эффективно отгораживают будиночком за забором небольшую парковку, которая выведет вашу территорию на пляж. Для вечерних прогулок необходимо подумать о правильном освещении. Немного смолы, чтобы свисать и добавить романтической атмосферы, если вы хотите показать свою работу другим половинкам.

Видео с красивой будки

Питання о тех цікавит доделать багатох.Тем более что при отсутствии вкладов копейки много. Все хочу жить не просто в будке, а в гарнитуре. Выбор материалов для повседневной жизни отличается большой гибкостью. Первая вибрация еще более универсальна. В статистике описаны основные переходы и недостатки нового вида budink_v.

Гарний камень будка

Самый распространенный и требовательный — цычно ж. Для него характерны высокая степень соответствия (дом стоит 100 и более раз), сила, мощь и сила биологических факторов.Вин не опутывает свои власти на час всего срока службы.

Є Возможность выбора покрытия стен — буду ли покрывать все это, то иногда буду использовать штукатурку. Из отрицательных моментов можно назвать высокую цену и те, что не идут в будки на почасовое проживание (через час станет холодно и холодно). До каменных будок предлагали лечь без камня не только будки, эль из бетона и цегли:

 • цегляные будки … Есть много материалов и офигенные роботы, Транспортная стоимость Запах вимагают дополнительной изоляцией. В этот же час смрад может быть больше архитектурного решения.


 • монолитные будки … Победный вид на бизнес возможен за хоть и короткий час, причем довольно дешево (как если бы он независимый). При этом ряд поверхностей не огорожен. Для перехода технологии на отдельные и сплошные опалубочные системы и мелкую опалубку.


 • Будки из ячеистого бетона … Перед тем, как сдать такое дело, необходимо сократить трудозатраты на возведение стен, меньше до размеров стены или клея, хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию и экологию. Таким образом, совершенно очевидно, что определение стены соответствует фундаменту. А за короткое время следует назвать снижение эффективности и пользу злом.

Гарный будка

Наступательный вид есть це.Ёго характеризуют в Перша Черга особое затишье, экология очевидна, а цена обычно невысока. Якшо ви хочу получить гарнирную будку дешево — це твоя вибрация. Чистое, не сколотое, дерево не випроминую радиоактивность и фенолы. Дерево обладает высокими физическими показателями — низкая теплопроводность, иногда небольшое шевеление и т. Д. Еще один плюс в том, что такая будка находится не посреди внутренних выработок, но это тоже минус. Негативные моменты головы можно назвать пидвищену, пожаронек, слабая сила для сна, доска, фырканье, сила для атаки, короидив, шашил и т. Д.Основные материалы для деревянных домов:


 • Округлая дека … Готут швидкісний высокотемпературный засушливый край, зниціцній звнішній шар. Мы сможем запить его специальными лекарствами. Уродливые будки из цельного материала меняют всю жизнь. Так называется усадка. Соединение с цимом следует регулярно доводить до конопатки (заттикать в клочья абольяновым волокном новых щилин и трихинилов).


 • Клеевой стержень … Этот самый короткий вариант будки из дерева, Але даже родной. Осуществляется приклеиванием подвесных и подвесных ламелей. Клееный брус может быть устойчивым к деформации, низкой теплопроводностью, для достижения высоких огнестойких и гидроизоляционных свойств, высокой производительности, видимости толчков, а также очень специальной установки для отсутствия

Гарный каркас збірно-щитовой будка

Еще один вид будок — каркасные или збірно-щитовые будки. Вонь низкого положения вещей, высокой степени скорости, появления неровностей на стенах, стелах и пидлогах (оживляющая обробка) и не сопротивляться затвердевшему фундаменту.До непродолжительного времени можно вывести пожежонесезпек, не охрана тепла, необходимость контроля примуса вентиляции. Все чаще в деревне (в теплую погоду) пускают грызуны.Вроде: «Все новое — забудь старое доброе». В первую очередь, по дате, до сырцового кирпича (самана). За кордоном зловоние писк экологических модификаций. Вы можете разбудить гарнитуру своими руками … Як правило не велико, будка маленькая.

Саман дешевый (материал буквально ложится ногами), имеет большую тепловую энергию и высокую звукоизоляцию, пожаробезопасен, экологичен и голубоват. Win — это самостабилизирующийся уровень вологости в примитивности. Мне сразу нравится жизнь Гризуни. Часто необходимо оштукатурить внешнюю поверхность будки ради всего пространства. В нашем классе необходимо просохнуть и набрать необходимую производительность.


Скин не каноничен и незаметен из-за поданной технологии.Возможен и часто победный бизнес с технологией … Например, это может быть монолитный бетонный каркас из бетона, покрытый штукатуркой или сайдинг с утепленными стенами.

Який ухил канализационной трубы и виновен в том, что буты и як його зробити

Для организации естественного водоотвода также важно правильно проработать канализационные трубы. Это даст возможность таким системам максимально эффективно функционировать без болезней и сна в головах дома.Снизу понятно, что виноватым были трубы канализации, не удалось устранить застой, так что и непрерывная очистка, и процесс эксплуатации системы ускорились.

Организация уборки в частной кабине

Перед тем, как приступить к замене труб канализации, необходимо ознакомиться со всеми правилами и рекомендациями по проведению таких роботов. Все манипуляции при проектировании и строительстве виновны в соблюдении норм и правил СНиП.У них также есть информация о самых маленьких трубопроводах канализационных труб, которые проложены как во внутренних, так и во внешних системах водоснабжения.

Очевидно, что использовать дымоход наименьшего размера в личных кабинках не рекомендуется.


Мы будем завидовать канализационной трубе, и мы сможем довести ее до более высокого уровня потока, чтобы мы могли вызвать осаждение твердых частиц на стенках середины трубы.Такой ранг будет признаком застоя, нагнетания сифонов и неприемлемых запахов. В некоторых квартирах важно установить необходимые трубы для отвода каналов. Если этого недостаточно, если мало, это просто вертикальный разделитель.

Визначамося с крючком при установке внутренних каналов

Вся средняя будка может быть уложена пластиковыми трубами диаметром 50 и 110 мм. Первый вариант гардеробной всех санузлов, кроме унитаза.

Варто приводит ряд способов профессионалов от установки внутренней канализации:

 • Если труба выдувается горизонтально, то она не может превратиться в прямой срез. Довести вину до 45 градусов.
 • При вертикальной укладке допускаются прямые кути.
 • Там, де трубы и поворот, бажано встать доработка основания на возможность ремонта и контроля системы канализации.
 • Если длина трубы небольшая, то ухо можно сделать больше допустимых норм.

Перед тем, как джерел на сантехнику, сантехника поставляется, устанавливается в будке, либо в квартире — могут быть будки, умывальники, ванны. Для быстрого протекания воды необходимо правильно завибрировать стандартную канализационную трубу.


Згідно СНиП, углы канализации труб изменяются в сантиметрах, при этом минимальный показатель не виноват, но менее 2 см на скин-метр трубы (отчет: «»). Также можно изменить тип разводки в середине дилянки, так что гидравлическая динамика трубопровода будет испорчена, а заодно можно спровоцировать гидроудары и разрушение труб.

Инакше, похоже, тощий метр трубы виноват в том, что расташовывался на 2 см ниже лицевого. Очевидно, что измерить его в градусах невозможно, поэтому здесь есть разные значения. В результате узнать о помиловании любого типа системы канализации.

Для этого процесс расчета для частного дома проще, формула более унифицирована.

Кол-во труб

Стоит, виноват но есть труба канализационная, которая для чавунной, пластиковой, а также асбестоцементной, эти ступени разрахоюют точно так же.Цена нужна для того, чтобы можно было ее получить или довести до минимума из возможных. Завдяки отриманим даным можно растопить ухил трубы.

Расчет основан на следующей формуле:

de N — размер, B — высота слива, D — перетяжка труб.

Steal, если граничное значение находится на обочине дороги 1, то вы будете говорить о тех, где труба выскакивает, но не мешает.


Процент крути, красивее, где запас в пределах 50-60.К тому же хорошо, братья, уважать материал для подготовки труб и труб и нахилу на расходы на септик. Подуйте асбест, и чавун скоро прорвется сквозь высокие шортики поверхности внутренних стен.

Кроме того, сказано, что не важно давать возможность холодным водам обрушиваться со скоростью 0,7 м / с, по той причине, по которой необходимо позволить твердым домам в постоянной России падать, а не позволяя им прилипать к стенкам труб.

На час настраиваются прорахуниты для расчета пограничной ликвидности к потоку стоков по канализационным трубам. В этом же ранге проводят прорахунок минимального уха самого распространенного типа канализации. Таким образом, если текущая система канализации остановилась с большими пересечениями, то в будущем это удалось.

Як прямо на месте

Schob z’yasuvati, так как канализационные трубы правильно резать, дворянству нужно все, что касается водоотведения.


Варто будет смотреть на торец дыры в отверстии для трубы, как если бы вы стояли в частной кабинке или квартире. Предположительно, в нашем випаде система будет складываться из труб с поперечным сечением 10 см, а ее длина составит 15 м.

Конкретные числа будут следующими: 15 м (длина труб) × 0,02 (угол, згідно со стандартами) = 0,3 м, то есть 30 см.

По пидсумковским цифрам можно судить, что разница в высоте початка и финансового размера составляет 30 сантиметров.

Нормы заглубления труб для канализационных систем

Процесс, возникший в результате ревизии канализационных труб, уже рассматривался в небольшом количестве. Варто также додати, что является значением прокладки в диаметре труб. В сводных таблицах можно узнать информацию о виновных в аварии, если ремонтирует тот же сантехнический прибор.

СНиП, крим значення нахилу трубы, поясню, что виновата вся статическая система.


См. Оскорбительное изменение правил:

 1. Надо было убрать его, выходя из перелива установленного стояка.
 2. Подступенок 11 см не перетин, куть вибрирует 2 см на метр кожи.
 3. Минимальный провал в трубе за счет повторной ректификации до 5–3 см на скин-метр трубы.
 4. Если перетянуть трубу и перевищу 16 см, то будет расстояние 0,8 см.

Конечно, очевидно, что вам нужно начать использовать трубу для канализации труб во время проектирования.

На смекалку при облитерированном канализации

Система наружной канализации предназначена для отвода сточных вод из кабины в септик. Как правило, для такой системы это будет стоячая, асбестоцементная или полиэтиленовая гофрированная труба.

Итак, что касается труб для новых систем, то чаще всего бывает большая перетяжка, для них есть некоторые правила СНиП:

 1. При переполнении трубы до 15 см минимальное значение для трубы будет 0.8 см на метр скин до трубопровода.
 2. Максимальный размер дренажа составляет 15 см на 1 м.
 3. Для магистральных строп было использовано поперечное сечение 20 см для хранения 0,7 см на кожаный погонный метр трубы.

Будет система самозаправки будки, она сможет формироваться в траншеях Викопана вплоть до прокладки трубопровода. Варто врагувати, где трубы внешней дренажной системы необходимо прожарить ниже уровня промерзания до земли.До этого было варто памятати об упаковке грелок любого типа.


При максимальном значении уха, равном 0,15 (то есть при падении на 15 см), функция системы будет еще более неэффективной, если ее будут видеть и улыбать сквозь мерцающий поток воды.

В любом случае, модные трубы и другие канализационные трубы в системах разлива будут иметь граничные допустимые значения. Оптимальными значениями, как правило, будут те, которые находятся между минимальным и максимальным значениями.Максимально возможное значение для текущей канализации допустимо при отсутствии водоснабжения, так как существует риск отключения труб.

Это звание, кстати, виноват в канализационных трубах, которые требуются на стадии проекта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.